Gå til innhold

[Opphevet] § 7-14 Tollverdi med utgangspunkt i salgspris i Norge

Kan ikke tollverdien fastsettes etter metodene i §§ 7-10 til 7-12, er fastsettelse etter § 7-14 neste metode som må prøves.

Her skal du ta utgangspunkt i videresalgsprisen (enhetsprisen) for de innførte varer, evt. prisen for identiske eller liknende innførte varer. Det må derfor avklares hva som er den innenlandske salgsprisen for de innførte varer.

Videresalgsprisen må som hovedregel være kjent på fortollingstidspunktet dersom den skal kunne legges til grunn. Ved utsatt fastsettelse etter § 7-20 kan videresalgsprisen på et senere tidspunkt benyttes, jf. § 7-14-2 første ledd. Det er også mulig å bruke videresalgsprisen om varene bearbeides etter innførselen. I så fall må det gjøres justeringer for tilført verdi, jf § 7-14-2 annet ledd.

Når enhetsprisen er avklart skal det gjøres fradrag for poster som er nevnt i § 7-14 annet ledd. Dette omfatter for det første det alminnelige påslag for fortjeneste og alminnelige kostnader, eventuelt provisjon som er mest aktuelt for mellommenn. I tillegg til skal det gjøres fradrag for vanlige kostnader for transport og forsikring i Norge, samt toll og andre nasjonale avgifter som skal betales i Norge.

Fradraget skal bestemmes på grunnlag av oppgaver fra importøren, med mindre disse ikke stemmer med det som vanligvis oppnås ved salg i Norge av slike varer. I så fall legges bransjenormen til grunn for fradraget.

Les mer

Forarbeider til tolloven § 7-14

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 69

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St. prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 6