Gå til innhold

[Opphevet] § 9-2 Generelle tollnedsettelser på landbruksprodukter

Det er til dels høye tollsatser ved innførsel av landbruksvarer til Norge, for å beskytte norsk landbruk. Landbruksdirektoratet kan likevel sette ned den tollsatsen Stortinget har vedtatt for bestemte varetyper i en gitt periode. Dette gjøres blant annet for å møte forbrukernes og næringsmiddelindustriens behov for varer i perioder da den norske produksjonen er lavere enn ellers.

Generelle tollnedsettelser gjelder særlig jordbruksvarer med avtalefestet målpris. Det dreier seg i all hovedsak om råvarer. Det er ikke nødvendig å søke særskilt for å få denne typen tollnedsettelse, og nedsettelsene er heller ikke begrenset til bestemte kvanta.

Regelverket om generelle tollnedsettelser står i forskrift om administrative tollnedsettelser, hovedsaklig i §§ 6 til 9 med tilhørende vedlegg. I tillegg er det bl.a. en bestemmelse i forskriftens § 21 om korn, mel og kraftfôr, og i tilknytning til denne bestemmelsen er det gitt en egen forskrift om omregningsfaktorer.

Informasjon om hvilke generelle tollnedsettelser som er gitt i medhold av bestemmelsene finnes på nettsidene til Landbruksdirektoratet. De enkelte nedsettelsene vil også fremgå av den elektroniske versjonen av tolltariffen.

For individuelle tollnedsettelser, se §§ 9-3 og 9-4.


Forarbeider til tolloven § 9-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side  80

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5