Gå til innhold

[Opphevet] § 2-3 Tollskyldner ved ufortollet vare

Tolloven § 2-3 regulerer hvem som er tollskyldner ved ufortollede varer. For personer som omfattes av første og andre ledd er ansvaret for toll objektivt. Dette innebærer at vedkommende er tollskyldner uansett om vedkommende kan bebreides for eventuelle feil. For personer som omfattes av tredje og fjerde ledd er dette annerledes. Disse må ha handlet uaktsomt for å være tollskyldnere.

Tollskyld ved midlertidig innført vare (første ledd)

Ved midlertidig innførsel etter § 4-24 og lovens kapittel 6 er det innrømmet tollfritak på visse vilkår, som framgår av den enkelte fritaksbestemmelsen. § 2-3 første ledd må ses i sammenheng med § 2-1 tredje ledd bokstav a, som fastslår at tollskyld oppstår når vilkårene for tollfritaket ikke lenger er oppfylt. Tollskyldner er den som er ansvarlig for å oppfylle nevnte vilkår.

I de tilfellene der varen er tollekspedert i forbindelse med den midlertidige innførselen, vil den som har fått tillatelsen til midlertidig innførsel være ansvarlig for å oppfylle vilkårene. Ved bruk av deklarasjon vil den ansvarlige som oftest være deklarert som mottaker. Oppfylles ikke vilkårene, for eksempel av gjenutførselsfristen oversittes, er den som har fått tillatelsen tollskyldner. Et annet eksempel er at varen brukes til annet formål enn det er gitt tillatelse til.

I mange tilfeller innføres varer midlertidig uten at det foretas en tollekspedisjon. Dette er i første rekke aktuelt ved midlertidig innførsel av transportmidler, eksempelvis turister som kjører på bilferie i Norge. I slike tilfeller er den som innfører varen ansvarlig for å oppfylle vilkårene. I tillegg kan det være andre som er ansvarlige for å oppfylle vilkårene, eksempelvis andre berettigede brukere av en midlertidig innført bil.

Tollskyld for den som ikke overholder reglene (annet ledd)

Tolloven § 2-3 annet ledd må ses i sammenheng med § 2-1 tredje ledd bokstav b, som fastslår at tollskyld oppstår når lovens forpliktelser i forbindelse med annen disponering over ufortollet vare enn midlertidig innførsel etter lovens kapittel 6 ikke overholdes (kapittel 6-tilfellene reguleres av første ledd). Tollskyldner er i slike tilfeller den som er ansvarlig for å overholde nevnte forpliktelser.

Dette gjelder for det første den som bringer en vare med seg til tollområdet uten å overholde melde- og fremleggelsesplikten i § 3-1, dvs. smugleren (innførselsalternativet). Tollskyldner blir også den som har fått tillatelse til forpassing etter § 4-21 og ikke overholder vilkårene for forpassingen (transportalternativet). Dette alternativet omfatter også transittering etter § 4-22.

Videre blir den som utleverer en vare fra tollager i strid med bestemmelsene i § 4-30 tollskyldner (lagringsalternativet). Dette vil gjelde den som er autorisert som tollagerholder, ved at vedkommende skal passe på at varene ikke blir utlevert i strid med bestemmelsene.

Også andre som ikke oppfyller forpliktelser som er pålagt i henhold til regelverket er tollskyldnere. Dette vil omfatte ulike regelbrudd, og forskjellige aktører. Typiske tilfeller vil være at mottakeren av en vare henter den ut fra tollager uten at den er tollekspedert, eller at vedkommende tar i bruk en ufortollet vare som er kjørt direkte under tollagerordningen. Et annet eksempel er en som har fått tillatelse til å utføre en ufortollet vare, men så tar den i bruk på tollområdet.

Tollskyld for den som medvirker til overtredelser (tredje ledd)

Tredje ledd har sammenheng med første og annet ledd. Tollskyldner etter tredje ledd er den som medvirker til manglende overholdelse av vilkårene ved midlertidig innførsel (jf. første ledd), samt den som medvirker til overtredelsene nevnt i annet ledd. Medvirkningen kan bestå i forskjellige forhold.

Ved midlertidig innførsel etter lovens kapittel 6 av yrkesutstyr, kan medvirkning være at at en oppdragsgiver tar på seg å selge utstyret som en berettiget har innført. Oppdragsgiveren vil da medvirke til at utstyret ikke gjenutføres. Et annet eksempel er en som påtar seg stell og fôring av en konkurransehest som ikke gjenutføres.

Ved smugling kan det være aktuelt med medvirkning ved f.eks. utlån av kjøretøy og bistand til lasting eller lossing av smuglervarer.

For at medvirkeren skal bli tollskyldner, er det et vilkår at vedkommende visste eller burde vite at vilkårene for den midlertidige innførselen ikke ble overholdt, eller at vedkommende visste eller burde vite om manglende overholdelse av forpliktelsene i forbindelsene med innførsel, transport, lagring eller annen disponering av varer.

Tollskyld for den som erverver eller oppbevarer ufortollet vare (fjerde ledd)

Også fjerde ledd har sammenheng med første og annet ledd. Tollskyldner etter fjerde ledd er den som erverver eller oppbevarer ufortollet vare som nevnt i første og annet ledd, såfremt vedkommende visste eller burde vite at lovens forpliktelser ikke var overholdt. Med manglende overholdelse i denne sammenheng siktes det til at vilkårene ved midlertidig innførsel (jf. første ledd), samt innførsel, transport, lagring eller annen disponering av varer.

På samme måte som i tredje ledd er det et krav at vedkommende har opptrådt uaktsomt eller forsettlig, og at den ufortollede varen er gjenstand for en eller annen overtredelse av vilkår eller forpliktelser i tolloven. Et typisk eksempel er at melde- og fremleggelsesplikten ikke er overholdt, dvs. at varen er smuglet.

Det er imidlertid et tilleggsvilkår i fjerde ledd at erverver/oppbevarer kjente til den manglende overholdelsen da han mottok den ufortollede varen. Etterfølgende informasjon om regelbrudd gjør ingen til tollskyldner. Dersom noen i god tro har kjøpt en vare, og senere får vite at den er smuglet inn til Norge, kan ikke tollmyndighetene rette krav om toll mot vedkommende.


Forarbeider til tolloven § 2-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 36-40 og 42