Gå til innhold

[Opphevet] § 8-3 Varer fra u-land (GSP), preferansetoll

Den som innfører varer fra en del utviklingsland, kan på visse vilkår få fritak eller nedsettelse av toll på varene. Dette fordi Norge har innrømmet ensidige lettelser i de ordinære tollsatsene gjennom det FN-initierte programmet GSP (Generalized System of Preference) for å hjelpe utviklingslandene.

Hvilke land som er omfattet av ordningen fremgår av vedlegg til § 8-3-1. Landene på listen er delt i to kategorier:

  • minst utviklede land (MUL-land) og lavinntekstland med befolkning under 75 millioner
  • ordinære GSP-land

Varer fra de den første kategorien av land er tollfrie.

Varer fra den siste kategorien av land har ulike tollnedsettelser for konkrete kategorier av varer. De reduserte tollsatsene for disse varene fremgår av tolltariffen. For enkelte landbruksvarer er det tollfritak for en samlet mengde varer per år (se forskrift om fordeling av tollkvoter).

For at varer fra GSP-land skal nyte godt av tollfritak eller tollnedsettelse i Norge, må varene være ledsaget av et opprinnelsesbevis, se § 8-5.


Forarbeider til tolloven § 8-3

Ot.prp.nr.58 (2006-2007) s.74

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 2

St. prp. nr. 1 (en rekke år fra 1969)