Gå til innhold

[Opphevet] § 7-3 Innsigelser mot vekt eller kvantum - manko

Lov og forskrift

Bestemmelsen fastslår at når en vare er tollekspedert og stilt til disposisjon, kan det i utgangspunktet ikke reises innsigelser mot den vekt eller det volum som ble lagt til grunn i tollekspedisjonen. I praksis vil dette kunne være aktuelt både der varer er fortollet og midlertidig innført.

Det kan likevel være aktuelt å endre den vekt eller volum som er lagt til grunn, ut fra en alminnelig bevisvurdering av situasjonen på tollekspedisjonstidspunktet. Endring av tollekspedisjonen vil i så fall følge forvaltingsreglene om endring, i første rekke bestemmelsene i §§ 12-10, 12-11 og 12-12.


Forarbeider til tolloven § 7-3

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 65

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 36

Ot. prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot. prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot. prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 48

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901