Gå til innhold

[Opphevet] § 13-3 Kontroll av vareførsel mv.

§ 13-3 regulerer hva tollmyndighetene kan kontrollere, og på hvilken måte. Bestemmelsen overlapper til en viss grad § 13-1 om hvor tollmyndighetene kan foreta kontroll.

Fly og fartøy kan kontrolleres over alt i tollområdet, uavhengig av om de kommer fra eller skal til utlandet. Bakgrunnen for denne vide kontrolladgangen er at slike transportmidler relativt enkelt ferdes til og fra tollområdet.

Biler, lastebiler og andre motorvogner kan kontrolleres dersom de er på, kommer fra, eller skal til grensen mot Sverige, Finland eller Russland. Vareførsel til fots og lignende kan kontrolleres i de samme områdene.

Transportmidler og personer som kommer fra, eller skal til havner og internasjonale flyplasser kan også kontrolleres. Dette omfatter også bagasje som personer bringer med på fly og ferjer, som ikke blir kontrollert i forbindelse med eventuell kontroll av selve transportmiddelet.

Det er tilstrekkelig at det er sannsynlig at transportmiddelet eller personen skal til eller kommer fra grensen, havnen eller flyplassen. Sannsynligheten vil bli mindre jo lenger vekk fra disse områdene man kommer, men lokale forhold vil kunne spille inn. Dersom kontrollen foregår i umiddelbar tilknytning til forfølgelse på grunn av en overtredelse, vil ikke den geografiske avstanden spille noen rolle.

Tollmyndighetene kan treffe de tiltak som er nødvendige for å gjennomføre kontrollen, herunder åpne kofferter og annen bagasje uten den kontrollerte personens samtykke.


Forarbeider til tolloven § 13-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 102


Tidligere bestemmelser og forarbeider
Tolloven 1966 § 11

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959


Tolloven 1928 § 4 og § 15

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901