Gå til innhold

[Opphevet] § 12-5 Opplysningsplikt i handelstiltakssaker

Lov og forskrift

Tolloven § 12-5 er en av fem bestemmelser i kapittel 12 som omhandler særlige saksbehandlingsregler i handelstiltakssaker. Handelstiltak omfatter tiltak mot henholdsvis dumping og subsidier, og forskjellige former for beskyttelsestiltak.

§ 12-5 omfatter innhenting av opplysninger i forbindelse med handelstiltak etter tolloven kapittel 10. Det er departementet som kan innhente opplysningene, eventuelt kan departementet gi myndighet til et underliggende organ. Opplysningsplikt har for det første importører, eksportører, produsenter og andre som omsetter de varer det er aktuelt å innhente opplysninger om. I tillegg har en del myndigheter opplysningsplikt. Opplysningene kan gis uhindret av taushetsplikt.


Forarbeider til tolloven § 12-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 95

Tidligere bestemmelser og forarbeider


Tolloven 1966 § 16

Ot.prp. nr. 6 (2003-2004)

Ot.prp. nr. 24 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 42 (1997-1998)

Ot.prp. nr. 45 (1996-1997)

Ot.prp. nr. 41 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 162b

Ot.prp. nr. 62 (1954)