Gå til innhold

[Opphevet] § 5-9 Vare av mindre verdi

I henhold til tolloven § 5-9 er varer av mindre verdi tollfrie. Med vare av mindre verdi menes vare der tilbyder beregner og betaler merverdiavgift etter forenklet registrerings- og rapporteringsordning (VOEC-ordningen) i henhold til merverdiavgiftsloven § 14-4, jf. tollforskriften § 5-9-1.

VOEC-ordningen gjelder varer som innføres til andre mottakere enn næringsdrivende og offentlig virksomhet, og som har verdi under 3 000 kroner. Transport- og forsikringskostnader inngår ikke ved fastsettelse av varens verdi. Dersom varen er betalt i utenlandsk valuta, skal omregningskursene angitt i merverdiavgiftsforskriften § 1-3-8 annet og tredje ledd benyttes.

Næringsmidler, varer som krever særskilt tillatelse for innførsel eller særavgiftsbelagte varer er ikke omfattet av VOEC-ordningen eller tollfritaket i tolloven § 5-9. Disse er heller ikke omfattet av overgangsordningen (under), og skal deklareres og fortolles på ordinær måte.

Tidligere var alle varer sendt til mottaker i Norge mer verdi under 350 kroner, inkludert transport- og forsikringskostnader, tollfrie. Fra 1. april 2020 ble dette avgiftsfritaket opphevet, samtidig som VOEC-ordningen ble innført. For å unngå opphopning av forsendelser på grensen, er det innført et midlertidig deklarasjonsfritak for varer med verdi under 350 kroner, uavhengig av om mottaker er privat forbruker eller næringsdrivende/offentlig virksomhet, jf. tollforskriften § 4-10-4 bokstav i. Transport- og forsikringskostnader inngår ved fastsettelsen av varens verdi.


Forarbeider til tolloven § 5-9