Gå til innhold

[Opphevet] § 7-15 Utregnet tollverdi

Kan ikke tollverdien fastsettes etter metodene i §§ 7-10 til 7-14, må fastsettelse etter § 7-15 prøves.

Metoden går ut på å bygge opp tollverdien av elementer (faktorer) som vanligvis inngår når en vare skal produseres og selges. Det er i utgangspunktet importøren som må fremskaffe tilstrekkelige opplysninger for at metoden i § 7-15 skal kunne anvendes.

Ved fastsettelse etter § 7-15 bygges tollverdien opp av tre kategorier elementer. For det første inngår verdien av materialer og andre produksjonskostnader. For det andre inngår det påslag for fortjeneste og salgskostander som er vanlig å beregne, og til slutt inngår transport- og forsikringskostnader.

Metoden forutsetter relativt detaljert informasjon fra produsent eller selger av varen, og blir sjelden benyttet.

Les mer

Forarbeider til tolloven § 7-15

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 69

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St. prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 7