Gå til innhold

[Opphevet] § 13-3 a Kontrollopplysninger fra tollskyldner og opplysningspliktige etter tolloven kapittel 3 og 4

 

Lov og forskrift

Den som er tollskyldner eller opplysningspliktig etter tolloven kapittel 3 og 4 skal etter krav fra tollmyndighetene gi opplysninger som kan ha betydning for egen plikt til å svare toll eller for kontrollen av vareførselen.

Hvorvidt en enkelt vare eller varesending er belagt med toll eller er tollfri, er ikke avgjørende for plikten til å tollbehandle varene etter kapittel 4. Pliktene i kapittel 4 gjelder all vareførsel til og fra tollområdet, uavhengig av om det skal svares toll i det enkelte tilfelle. Det samme gjelder pliktene i kapittel 3 om trafikken til og fra tollområdet.

Bestemmelsen omfatter opplysninger som kan ha betydning for kontroll av vareførselen. Kontrollopplysninger om vareførselen er nødvendig for å sikre at lovlige og restriksjonsbelagte varer blir riktig deklarert og hindre inn- og utførsel av ulovlige varer.

Plikten til å gi kontrollopplysninger gjelder kun privatpersoner i den utstrekning de allerede har opplysningsplikt etter tolloven fordi de har innført eller utført en vare, og plikten til å gi opplysninger er begrenset til å gjelde kontroll av vareførselen. Opplysningsplikten vil for eksempel gjelde privatpersoner som etter ferie i utlandet bringer med seg varer med verdi over 6.000 kroner eller har med seg alkoholholdige drikkevarer i større menger enn den tollfrie kvoten.

Tollmyndighetene kan kreve at den opplysningspliktige dokumenterer opplysningene ved for eksempel å gi innsyn i, legge fram, sammenstille, utlevere eller sende inn fakturaer, kvitteringer, fraktdokumenter, regnskapsmateriale med bilag, kontrakter, korrespondanse, styreprotokoller, opprinnelsesbevis eller andre særlige legitimasjonsdokumenter, elektroniske programmer og programsystemer. Plikten til å oppbevare dokumenter (oppbevaringsplikten) følger av andre regler, først og fremst av bokføringsloven med tilhørende forskrifter.

Opplysningene skal gis uten hensyn til om den opplysningspliktige er underlagt taushetsplikt i lov eller på annen måte. Opplysninger som angår rikets sikkerhet, kan likevel bare kreves fremlagt etter samtykke fra Kongen.


Forarbeider til tolloven § 13-3 a

Prop.1 LS (2016-2017) kapittel 13 (særlig punkt 13.4)

Tidligere regler og forarbeider

Merverdiavgiftsloven § 16-1

Prop. 141 L (2011-2012) punkt 2.4 og 2.8