Gå til innhold

[Opphevet] § 7-18 Poster som ikkje inngår i tollverdien i § 7-10

Lov og forskrift

§ 7-18 omhandlar hovudsakeleg element som kan trekkast ut av prisen når tollverdien skal fastsetjast etter metoden i § 7-10. Vilkåret er at elementa kan åtskiljast frå prisen. I dette ligg at deklaranten må kunne avklare det økonomiske omfanget av elementa på ein måte tollstyresmaktene kan akseptere.

Elementa som på visse vilkår kan trekkast ut er:


Forarbeid til tollova § 7-18

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 71

Tidlegare avgjerder og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St. prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 §§ 2 og 9

Les meir