Gå til innhold

[Opphevet] § 6-2 Midlertidig innførsel, tollfritak mot sikkerhetsstillelse

Dersom en vare innføres til Norge for en kortere periode med tanke på senere gjenutførsel, vil innførselen i en del tilfeller kunne gjøres tollfritt i medhold av tolloven §§ 6-1 og 6-2.

Varer som ikke oppfyller vilkårene i lovens kapittel 6, må fortolles selv om de senere skal gjenutføres. Her kan det imidlertid være aktuelt med refusjon av toll, se bl.a. § 11-3.

Tillatelse til midlertidig innførsel gis etter § 4-24.

I typetilfellene som dekkes av § 6-2 kan varen innføres tollfritt mot at det stilles sikkerhet for toll og avgifter. Dette i motsetning til tilfellene som omfattes av § 6-1.

Det er et vilkår for tollfritak ved midlertidig innførsel at varene gjenutføres innen ett år fra innførselen, med mindre tollmyndighetene har utsatt fristen. Fristoverskridelse medfører at tollskyld oppstår, se § 2-1.

De fleste tollfritakene i § 6-2 gjelder også merverdiavgift, mens andre har tilsvarende merverdiavgiftsfritak.

Tollfritakene gjelder:

Mange av tollfritakene i denne listen stammer fra internasjonale konvensjoner og forpliktelser Norge har sluttet seg til. Dette er forklaringen på at bestemmelsen inneholder enkelte fritak av liten praktisk betydning i dag.

Utenlandsk eierskap som vilkår for tollfritak

For de fleste tollfritakene i § 6-2 er det et vilkår at varene eies av en person eller et foretak utenfor Norge.

Vilkåret om utenlandsk eierskap er oppfylt selv om norske personer eller foretak har eierinteresser i det utenlandske foretaket som eier varen. Hvis det utenlandske foretaket er et rent proforma-arrangement, og den reelle eieren egentlig er norsk, vil tollmyndighetene imidlertid kunne foreta en gjennomskjæring som konkluderer med at vilkåret om utenlandsk eierskap ikke er oppfylt. Det må i så fall gjøres en konkret vurdering av forholdene i saken.


Forarbeider til tolloven § 6-2

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 61

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 14 nr. 1 til 8 og nr. 11 til 15

St. prp. nr. 1 (1990-1991)

St. prp. nr. 1 (1989-1990)

St. prp. nr. 1 (1988-1989)

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 1 (1979-1980)

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolltariffens innledende bestemmelser § 15

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959