Gå til innhold

[Opphevet] § 1-5 Tollmyndighetenes oppgaver

§ 1-5 angir de ulike oppgavene tollmyndighetene har etter loven. Oppgavene faller i tre kategorier.

Lov og forskrift

"Andre avgifter" er i hovedsak merverdiavgift ved innførsel og diverse særavgifter.

Restriksjoner kan bestå i et totalt forbud mot inn- eller utførsel. Dette er f.eks. tilfellet for en del utrydningstruede dyrearter. I andre tilfeller kan restriksjonen bestå i krav om særlige tillatelser fra andre myndigheter for å kunne innføre eller utføre varen. Dette er f.eks. tilfellet for våpen og en del næringsmidler. 


Forarbeider til tolloven § 1-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 33

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966, § 9 første og annet ledd

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 2

Ot.prp. nr. 23 (1927)