Gå til innhold

[Opphevet] § 3-6 Meldeplikt ved videre transport i tollområdet mv.

Det kreves tillatelse fra tollmyndighetene dersom et fartøy skal gå videre (fra første havn etter ankomst til tollområdet) til en annen havn i tollområdet med ufortollede varer. Dette omfatter blant annet alle fartøy som har ufortollet proviant om bord.

Bestemmelsene i §§ 3-2, 3-3 og 3-4 får tilsvarende anvendelse.

I tollforskriften er § 3-6 gitt tilsvarende anvendelse for andre transportmidler. Eksempelvis må fører av motorvogn ha tillatelse hvis ufortollede varer skal transporteres i tollområdet. Slik tillatelse kan gis ved forpassing eller transittering.


Forarbeider til tolloven § 3-6

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 46

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 26

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 §§ 111 og 112

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901