Gå til innhold

[Opphevet] § 10-1 Handelstiltak mot dumping

Lov og forskrift

Kapittel 10 inneholder bestemmelser om iverksetting av handelstiltak for å beskytte det norske markedet mot ulike former for urettferdig konkurranse fra utlandet. Handelstiltak er folkerettslig regulert av bl.a. flere WTO-avtaler, og de norske reglene bygger på disse avtalene.

§ 10-1 regulerer handelstiltak mot dumping (antidumpingtoll). Det kan også iverksettes andre tiltak enn økt toll.

Se § 10-2 for definisjon av dumping.

Det finnes bestemmelser om undersøkelser, opplysningsplikt og saksbehandling i §§ 12-5 og 12-6


Forarbeider til tolloven § 10-1

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 85

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 3

St.prp. nr 1 (1995-1996)