Gå til innhold

Sivilombudmannens årsmelding 2007

Sivilombudsmannens årsmelding. Referat av saker. Dato: 2007. Doknr/Publisert: Somb-2007-74 (2007 s. 256). Sammendrag.

STIKKORD: Om et krav på etterberegnet toll og avgift m.m. var foreldet etter tolloven § 58 annet ledd første punktum fordi kravet var satt frem mer enn tre år etter det tidspunkt Tolletaten «oppdaget feilen». (Skatt, ligning, toll og avgift)

SAMMENDRAG: Saken gjaldt spørsmålet om et vedtak om etterberegning av toll, engangsavgift og merverdiavgift m.m. var foreldet etter tolloven 10. juni 1966 nr. 5 § 58 annet ledd første punktum. Det følger av denne bestemmelsen at fristen for å fremsette krav, der det ved uaktsomhet eller forsett hos vareeieren eller noen som representerer ham er gitt uriktige opplysninger eller dersom varen er innført uten at fortolling har funnet sted, er tre år fra det tidspunkt Tolletaten «oppdaget feilen». Tolldirektoratet hadde lagt til grunn at feilen normalt først er oppdaget når varsel om etterberegning er sendt og tilsvar til varselet er mottatt, eventuelt at fristen for å svare på varselet også er gått ut. Klageren mente feilen var oppdaget allerede på det tidspunktet Tolletaten hadde tilstrekkelig informasjon til at det skjønte at noe var feil ved fortollingen og at vedtaket/kravet fra Oslo og Akershus tolldistrikt i denne saken var foreldet. Etter å ha undersøkt saken, uttalte ombudsmannen at han ikke hadde funnet holdepunkter for at han kunne rette avgjørende rettslige innvendinger til den rettsoppfatning Toll- og avgiftsdirektoratet har lagt til grunn medhensyn til foreldelsesspørsmålet. Det ble uttalt at bestemmelsen må tolkes ut fra formålene, det vil si hensynene til forutberegnelighet, innrettelse og til å kunne anse et forhold som avsluttet, opp og avgjort. Formålene måtte sees i lys av den utvikling som har vært og den ordning som i dag gjelder ved tolldeklarering. I lys av manglende holdepunkter for noe annet, tilsa rettstekniske hensyn at det må legges til grunn at feilen er «oppdaget» på et tidspunkt som gir notoritet og derved mulighet for kontroll og etterprøving. Dette vil i alminnelighet være på tidspunktet for at varsel om etterberegning og eventuelt tilleggsavgift sendes vareeieren.

SAKSGANG: (Sak 2006/743)