Gå til innhold

[Opphevet] § 10-5 Beskyttelsestiltak og mottiltak

Lov og forskrift

Kapittel 10 inneholder bestemmelser om iverksetting av handelstiltak for å beskytte det norske markedet mot ulike former for urettferdig konkurranse fra utlandet. Dette gjøres for å beskytte norsk næringsliv. Handelstiltak er folkerettslig regulert av bl.a. flere WTO-avtaler, og de norske reglene bygger på disse avtalene.

§ 10-5 regulerer beskyttelsestiltak og mottiltak ved alvorlig skade for norsk næringsliv (beskyttelsestoll). Det kan også iverksettes andre tiltak enn økt toll.

Det finnes bestemmelser om undersøkelser, opplysningsplikt og saksbehandling i §§ 12-5 og 12-8.


Forarbeider til tolloven § 10-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 88

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 4

St.prp. nr 1 (2002-2003)

St.prp. nr 1 (1995-1996)