Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for varer til vitenskapelig bruk mv.

Denne artikkelen omfatter tre ulike typer tollfritak:

Vare av utdannende, vitenskapelig og kulturell art

Norge har tiltrådt en UNESCO-overenskomst der vi er forpliktet til å gi tollfritak for varer av utdannende, vitenskapelig og kulturell art. Du finner de nærmere reglene om dette i § 5-7-4, med lenker til vedleggene i konvensjonen. Fritakene i vedleggene omfatter:

  • Vedl. A: bøker, aviser, tidsskrifter mv.
  • Vedl. B: kunstverker og samlergjenstander til museer mv.
  • Vedl. C: billed- og lydmateriell av utdannende, vitenskapelig og kulturell art
  • Vedl. D: vitenskapelige instrumenter og apparater
  • Vedl. E: varer for blinde

UNESCO-overenskomsten er fra 1950, og tollfritakene må forstås i lys av dette. For eksempel vil fritaket for film i avtalens vedlegg C punkt I kun gjelde filmruller o.l., og ikke nyere formater som VHS, blu-ray, digitale formater osv.

Tollfritaket for turistreklamemateriell i konvensjonens vedlegg A punkt V er delvis overlappende med tollfritaket i § 5-6-3.

Tollfritaket for vitenskapelige instrumenter og apparater er overlappende med tollfritaket for vare til undervisning og vitenskapelig bruk ved universiteter mv, se lenger ned i denne artikkelen. Dette tollfritaket er også delvis overlappende med det midlertidige tollfritaket i § 6-2 bokstav g.

En del av fritakene er avhengig av at institusjoner søker tollmyndighetene på forhånd om å bli godkjent. Hvilke fritak dette gjelder finner du her.

Det skal betales toll dersom varene på et senere tidspunkt brukes i strid med vilkårene for tollfritak.

Tollfritakene i vedlegg A gjelder ikke merverdiavgift, men det er egne merverdiavgiftsfritak for bl.a. bøker, aviser og tidsskrifter (se mval. § 7-1, jf. §§ 6-1 til 6-3).

Tollfritaket i vedlegg B punkt IV gjelder også merverdiavgift. De andre fritakene i vedlegg B gjelder ikke merverdiavgift. Da disse varetypene har 0-tollsats, har reglene har derfor liten eller ingen praktisk betydning per i dag.

Tollfritakene i vedlegg C gjelder også merverdiavgift.

Tollfritakene i vedlegg D og E gjelder ikke merverdiavgift. Da disse varetypene har 0-tollsats, har reglene har derfor liten eller ingen praktisk betydning per i dag.

Vare til undervisning og vitenskapelig bruk ved universiteter mv.

Varer til undervisning og vitenskapelig bruk ved universiteter, høyskoler og Meteorologisk institutt kan innføres tollfritt. Dette tollfritaket er delvis overlappende med vedlegg D i Unescooverenskomsten, som er nevnt under forrige punkt. Vareomfanget er imidlertid videre, og dette innebærer at det kan få anvendelse på varer som er tollbelagte. Tollfritaket er også delvis overlappende med det midlertidige tollfritaket i § 6-2 bokstav g.

Tollfritaket for vare til vitenskapelig bruk omfatter også teknisk materiale som institusjonen mottar for testing. Slike varer skal gjenutføres eller destrueres etter testing.

Tollfritaket gjelder ikke merverdiavgift.

Vare til utenlandske vitenskapelige ekspedisjoner

Utenlandske vitenskapelige ekspedisjoner har rett til tollfri innførsel av varer til ekspedisjonen. Dette innebærer bl.a. at ekspedisjonsdeltagerne kan få ettersendt utstyr, som er en utvidelse sammenlignet med situasjonen andre på reise i Norge er i, jf. § 5-1-3 annet ledd.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.