Gå til innhold

[Opphevet] § 3-5 Lasting

Det er ikke lov å starte lasting av fartøy før tollmyndighetene har gitt tillatelse til dette. 

Lastetillatelsen gis som regel ved at tollmyndighetene aksepterer melding fra fartøyet i forbindelse med avreise etter § 3-7. Tollmyndighetene anses også å ha gitt lastetillatelse dersom en utførselsdeklarasjon for varene som skal lastes er akseptert. Deklarering skal finne sted i så god tid at varen kan undersøkes før innlasting i transportmiddelet og lasting kan ikke finne sted før deklarasjonen er godkjent.

Også for andre transportmidler enn fartøy er det et krav om at utførselsdeklarasjon inngis til tollmyndighetene i så god tid at varene kan undersøkes før innlasting i transportmiddelet, jf. § 4-11.

Det kreves ikke lastetillatelse for lasting av produkter fra fiske og fangst som tas ombord på fiske- og fangstfeltene. Dette gjelder også dersom omlasting skjer ute på fiske- eller fangstfeltene.

I bestemmelsens annet ledd er det presisert at føreren har en plikt til å losse varer som er lastet uten tillatelse, dersom tollmyndighetene finner dette nødvendig. Forutsetningen er at det var krav om tillatelse for lastingen. En lignende plikt vil også kunne utledes av § 13-9 (plikten til å medvirke ved tollkontroll).


Forarbeider til tolloven § 3-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007)

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 27
Ot.prp. nr. 19 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959 

Tolloven 1928 §§ 103 første ledd, 104 og 107

Ot.prp. nr. 20 (1928) 

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens utkast av 1901