Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for varer fra særlige områder

Her er det samlet en rekke ulike tollfritak for varer fra særlige områder.

Tollfritak for varer fra Svalbard og Jan Mayen

Det er tollfritak for varer som innføres fra Svalbard og Jan Mayen og tilhørende farvann. Det er et vilkår for tollfritaket at varen enten:

  1. er fremstilt på Svalbard eller Jan Mayen av råvarer med opprinnelse der, eller
  2. er en norsk eller tidligere fortollet vare som gjeninnføres etter bearbeidelse på Svalbard eller Jan Mayen.

Hva som skal til for å fastslå at en vare har opprinnelse i et slikt tilfelle er regulert i § 8-6.

Tollfritaket for varer med opprinnelse på Svalbard eller Jan Mayen gjelder også merverdiavgift, men ikke fritaket for bearbeidelse på Svalbard. Det er ikke gitt tilsvarende fritak for særavgifter.

Tollfritak for varer fra fiske og fangst

Det er tollfritak for varer fra fiske og fangst på havet.

Dersom varen er bearbeidet før den kommer til Norge, kan den bare innføres tollfritt hvis den innføres med norskregistrerte fartøy.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Varer som innføres med norskregistrerte fartøy direkte fra fiskefeltene skal ikke meldes og fremlegges etter § 3-1 eller deklareres etter § 4-10. Dette gjelder selv om varen er blitt bearbeidet. Utenlandske fartøy vil alltid måtte melde og deklarere.

Tollfritak mv. for varer fra kontinentalsokkelen

Olje og andre petroleumsprodukter

Det er et generelt tollfritak for olje og andre petroleumsprodukter fra norsk kontinentalsokkel.

Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Disse varene er unntatt fra både melde- og fremleggelsesplikt etter § 3-1 og deklareringsplikt etter § 4-10.

Andre varer fra sokkelen

Tollfritaket i § 5-4 omfatter ikke andre typer varer enn olje mv. Likevel er det som regel ikke aktuelt å betale toll ved innførselen. De aller fleste varene har 0-tollsats i tolltariffen. En del varer befinner seg i tillegg bare midlertidig i Norge, f.eks. i forbindelse med reparasjon etter § 6-3, før de returneres til sokkelen. Andre varer legges inn på tollager i påvente av senere retur til sokkelen.

Varer fra sokkelen, som gjerne kommer med supplyfartøy som går i rute til faste baser på land, er omfattet av melde- og fremleggelsesplikten etter § 3-1. Varene skal registreres på tollager på basen når de ankommer Norge. Ved registreringen anses også melde- og fremleggelseplikten oppfylt. Enkelte varetyper er unntatt fra deklareringsplikt ved uttak fra tollageret, se § 4-10-4:

  • norske eller tidligere fortollede varer, dersom eksportør og importør er den samme
  • avfall
  • arbeidsklær for rengjøring og retur
  • brevpost
  • seismiske/geologiske prøver

Tollfritak for varer som innføres av grensebefolkningen

Jordbrukere og skogbrukere som bor og driver virksomhet i grensekommunene på begge sider av grensene mellom hhv. Norge og Sverige og Norge og Finland, kan tollfritt innføre:

a) avlinger, naturgjødsel og skogsvirke samt gårdsprodukter til eget behov.

Avlinger, naturgjødsel og skogsvirke kan innføres tollfritt til Norge dersom produktene stammer fra egen jord-/skogbruksdrift i de oppregnede grensekommunene som følger av tollforskriften vedlegg 4. 

Tollfrihet for gårdsprodukter kan bare skje hvis produktene er til eget behov. Med "eget behov" menes produkter som skal brukes i jord-/skogbrukerens egen husholdning. Det innrømmes ikke tollfritak for gårdsprodukter som er ment for salg ved innførselen til Norge.

b) maskiner og redskaper som er overført til eiendommen i svensk eller finsk grensekommune, og som senere gjeninnføres til eiendommen i Norge.

c) husdyr som er overført til eiendommen i svensk eller finsk grensekommune, og som senere gjeninnføres til eiendommen i Norge.

Ovennevnte tollfritak innrømmes tilsvarende for svenske og finske jord- og skogbrukere som innfører maskiner og redskaper til bruk på eiendom i en norsk grensekommune.

I tillegg kan både jord- og skogbrukere, samt øvrige norske grensebeboere, tollfritt gjeninnføre varer for husbehov som har vært sendt til Sverige eller Finland for bearbeiding eller reparasjon.

Likeledes innrømmes det tollfritak for varer til husbehov som innføres for bearbeiding eller reparasjon i Norge av grensebeboere bosatt i Sverige eller Finland. Dette gjelder også jord- og skogbrukere.

Med varer for husbehov menes varer som kun er til innendørs bruk i husholdningen. Tollfritaket gjelder m.a.o. ikke for varer (for eksempel motorvogner og båter) som benyttes i forbindelse med utendørsaktiviteter.

Angjeldende varer tilhørende norske grensebeboere er unntatt fra melde-, fremleggelses- og deklarasjonsplikt både ved utførselen og gjeninnførselen. Tilsvarende gjelder for varene som bringes midlertidig til Norge av svenske og finske grensebeboere. Se tollforskriften §§ 4-10-4 bokstav a, 4-11-2 første ledd, 3-1-20 fjerde ledd og 3-1-21tredje ledd.

Det er tilsvarende merverdiavgiftsfritak, jf. merverdiavgiftsloven § 7-2 første ledd.