Gå til innhold

[Opphevet] § 10-3 Handelstiltak mot subsidier

Lov og forskrift

Kapittel 10 inneholder bestemmelser om iverksetting av handelstiltak for å beskytte det norske markedet mot ulike former for urettferdig konkurranse fra utlandet. Dette gjøres for å beskytte norsk næringsliv. Handelstiltak er folkerettslig regulert av bl.a. flere WTO-avtaler, og de norske reglene bygger på disse avtalene.

§ 10-3 regulerer handelstiltak mot subsidier (utjevningstoll). Det kan også iverksettes andre tiltak enn økt toll. 

Se § 10-4 for definisjonen av subsidier. 

Det finnes bestemmelser om undersøkelser, opplysningsplikt og saksbehandling i §§ 12-5 og 12-7.


Forarbeider til tolloven § 10-3

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 86

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 3

St.prp. nr 1 (1995-1996)