Gå til innhold

[Opphevet] Renter - tollverdi

Lov og forskrift

På visse vilkår kan renter holdes utenfor beregning av tollverdi etter § 7-10.

Dette dreier seg om de tilfeller hvor partene i kjøpekontrakten har avtalt en finansieringsordning i kontrakten for varene. Kjøper har eksempelvis fått utsettelse med å betale kjøpesummen mot å betale renter til selgeren. Rentene er da ikke betaling for varene, men for kreditt. Vilkårene for at rentene kan trekkes ut er at kjøperen på oppfordring fra tollmyndighetene må kunne påvise at finansieringskostnaden i realiteten ikke innebærer betaling for varen, og at rentesatsen ikke overstiger det rentenivået som er vanlig for slike transaksjoner.

Problemstillingen har vært behandlet i rettspraksis, se under.


Rettspraksis mv.

  • Borgarting lagmannsrett 26. juni 2003 (Kolberg Motors)
Les mer