Gå til innhold

[Opphevet] § 6-5 Vare som tilintetgjøres

Varer som er midlertidig innført etter §§ 6-1 til 6-4 skal i utgangspunktet gjenutføres. Tollmyndighetene kan imidlertid gi tillatelse til at varene i stedet blir tilintetgjort eller destruert.

Det er et vilkår for tollfritak at det blir søkt om tillatelse til destruksjon før den opprinnelige gjenutførselsfristen er utløpt.

Tollmyndighetene kan sette krav til at tjenestepersoner fra myndighetene skal være til stede ved destruksjonen. Den næringsdrivende må bære kostnadene ved destruksjonen.

Destruksjon i forbindelse med tollekspedisjon ved innførsel er omtalt i §§ 4-1 og 4-26. Destruksjon av beslaglagte eller tilbakeholdte varer er omtalt i §§ 4-2 og 16-14.


Forarbeider til tolloven § 6-5

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 63

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 15

St. prp. nr. 65 (1965-1966)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959