Gå til innhold

[Opphevet] § 11-2 Tollrefusjon ved gjenutførsel av vare i uendret tilstand mv.

Hvis en vare som tidligere er fortollet blir gjenutført i uendret og ubrukt stand, kan tollmyndighetene refundere toll etter søknad fra importøren. Gjenutførselen må knytte seg til en av de følgende situasjonene:

  • salg til en kjøper utenfor tollområdet, eller
  • levering av tollfrie varer til fartøy eller luftfartøy, eller i forbindelse med leteaktivitet på kontinentalsokkelen, se § 4-23

Det er mulig å få refusjon dersom varen legges inn på tollager for gjenutførsel i henhold til disse to punktene. Det er også mulig å få refusjon dersom varen legges inn på taxfree-butikk på lufthavn (tollager C), selv om en del av varene i disse tilfellene ikke skal utføres (ankomstsalg).

Kjøperen av varen i det første kulepunktet må være etablert i et annet land enn Norge. Kjøperen kan være den opprinnelige selgeren av varene ved innførselen til Norge som kjøper varen tilbake. Det vanligste er likevel at kjøperen er et annet foretak eller person.

At varen skal være uendret og ubrukt skal forstås absolutt. Et levende dyr vil f.eks. aldri fylle disse vilkårene. Vilkåret gjelder ikke varer som leveres til letevirksomheten på kontinentalsokkelen.

Tidsfrister for refusjon

For å få refusjon må varen gjenutføres eller legges på tollager senest to år etter innførselen. Tollmyndighetene kan etter søknad forlenge denne fristen i særlige tilfeller. Søknaden om refusjon må være mottatt hos tollmyndighetene senest ett år etter gjenutførselen. Denne fristen kan ikke forlenges.

Fristene er kumulative, dvs. at begge må være oppfylt for å få refusjon.

Et alternativ til gjenutførsel er destruksjon av varen under kontroll av, eller etter avtale med, tollmyndighetene.

Refusjon av merverdiavgift

Registrerte næringsdrivende (hos de innenlandske avgiftsmyndighetene) får ikke refundert merverdiavgift av tollmyndighetene. Foretak som ikke er registreringspliktige eller registrerte, får refundert merverdiavgift etter reglene som er beskrevet over. Det er et vilkår for refusjon av merverdiavgift at varen gjenutføres innen ett år etter innførselen. Kravet om refusjon må fremsettes innen de ordinære fristene i foreldelsesloven.


Forarbeider til tolloven § 11-2

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 91

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 20

St. prp. nr. 1 (2005-2006)

St. prp. nr. 1 (1996-97)

St. prp. nr. 1 (1985-86)

St. prp. nr. 65 (1965-66)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 22

St. prp. nr. 1 (1985-86)

St. prp. nr. 65 (1965-66)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 18

St. prp. nr. 1 (1977-78)

St. prp. nr. 65 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959 (9. mai 1962)


Tolltariffens innledende bestemmelser før 1967 §§ 14 og 15