Gå til innhold

[Opphevet] Straff for den som ikke samarbeider i kontrollen

Lov og forskrift

Både aktiv og passiv motstand ved tollmyndighetenes kontroll er straffbart.

Det er for det første straffbart å ikke følge konkrete kontrolltiltak som blir pålagt fra tollmyndighetenes side. Kontrolltiltak kan være f.eks. at føreren av en personbil ved grensekontroll blir bedt om å stanse, at en flypassasjer blir bedt om å ta av seg jakken eller at tollmyndighetene krever å få gå om bord i et fartøy som ligger til kai for å undersøke lasten.

Når loven også omtaler unnlatelse av å følge kontrollbestemmelser, er dette en henvisning til de pliktene som gjelder for den som innfører og utfører varer i lovens kapittel 3 (meldeplikt, melde- og fremleggelsesplikt, plikt til å innhente lossetillatelse mv.). Brudd på disse pliktbestemmelsene vil i de aller fleste tilfeller også innebære at varen er innført utenfor tollmyndighetenes kontroll, jf. § 16-2. Et eksempel på dette finnes i dommen som det er vist til under.

Det er også straffbart å ikke yte nødvendig bistand til tollmyndighetene i forbindelse med kontrollen. Dette har den kontrollerte plikt til å gjøre etter § 13-9. Eksempler på bistand kan være å låse opp transportmidler og bygninger, laste varer av og på transportmidler og veilede tollmyndighetene i et foretaks datasystemer. Privatpersoner som blir kontrollert har blant annet plikt til å åpne bagasje og oppgi personalia.


Rettspraksis

 

  • Rt. 1982 s. 1573