Gå til innhold

[Opphevet] § 14-7 Hjelp fra andre norske myndigheter

Lov og forskrift

Politi og militære myndigheter plikter etter § 12-3 å yte nødvendig hjelp til norske tollmyndigheter. Etter § 14-7 gjelder denne plikten til bistand også annen stats tollpersonell når disse utfører norsk eller annen stats tolltjeneste på norsk område.


Forarbeider til tolloven § 14-7

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 104

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolloven 1966 § 79

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Lov av 18. desember 1959 om grensetollsamarbeid med fremmed stat § 7

Ot.prp. nr. 11 (1959-60)