Gå til innhold

[Opphevet] § 7-20 Utsatt endelig verdifastsettelse

§ 7-20 første ledd hjemler at tollmyndighetene i særlige tilfeller kan utsette fastsettelsen av tollverdien, eller tillate at en del av tollverdien deklareres i ettertid. Dette kan for eksempel være aktuelt i tilfeller hvor det er vanskelig å fastsette vederlaget for immaterielle ytelser på fortollingstidspunktet.

Det fremkommer av § 7-20 annet ledd at dersom fastsettelsen av tollverdien utsettes, skal importøren kunne få utlevert varene fra tollmyndighetene, dersom han stiller tilstrekkelig sikkerhet for toll og avgifter.


Forarbeider til tolloven § 7-20

Ot. prp. nr. 58 (2006-2007) side 72

Tidligere bestemmelser og forarbeider

Tolltariffens innledende bestemmelser § 8

St. prp. nr. 1 (1994-1995)

Tolltariffens innledende bestemmelser § 5

St. prp. nr. 1 (1980-1981)

St. prp. nr. 25 (1979-1980)

Forskrift 3. desember 1980 nr. 4917 § 12