Gå til innhold

[Opphevet] Tollfritak for varer som gjeninnføres

Dersom en vare er fortollet inn til Norge, skal det som hovedregel ikke betales toll en gang til dersom varen midlertidig blir sendt ut av landet og så kommer tilbake. Heller ikke varer som har opprinnelse i Norge i utgangspunktet blir tollpliktige ved slik gjeninnførsel. Tollfritaket gjelder også merverdiavgift.

Begrensninger i tollfritaket ved gjeninnførsel

Du må betale toll ved gjeninnførsel hvis varen er reparert eller på annen måte bearbeidet i utlandet. Dette fordi det er et krav for tollfritak at varen er uforandret. Det er egne regler om beregningsgrunnlaget for toll for bearbeidede varer i § 7-4. Hva som omfattes av begrepet "bearbeidelse" er også omtalt der.

Tollmyndighetene gir heller ikke tollfritak ved gjeninnførsel hvis det har blitt refundert toll ved utførselen.

Enkelte ganger vil det være vanskelig å bevise at en vare tidligere er fortollet. Bevisbyrden for dette ligger på den som ønsker å gjeninnføre varen. I praksis vil nok dette kunne innebære en begrensning i tollfritaket. Dersom du ønsker senere tollfri gjeninnførsel, bør du derfor alltid deklarere varen på vei ut (se § 4-11), og ta vare på dokumentasjon for dette. Dette gjelder også privatpersoner som tar dyre kapitalvarer med på reise i utlandet.

Det er særlige problemstillinger knyttet til levende dyr som har vært midlertidig utført. Det vil alltid måtte gjøres noe med slike dyr mens de befinner seg i utlandet, fordi de trenger fôr, oppholdssted og et visst stell for å overleve. Dette vil i utgangspunktet ikke være bearbeiding i tollovens forstand, og dyrene kan i slike tilfeller innføres tollfritt etter § 5-4. Er dyret på den annen side f.eks. gjort drektig, veterinærbehandlet eller trent mens det var i utlandet, er dyret å betrakte som bearbeidet, og det skal beregnes toll av bearbeidingskostnadene i samsvar med § 7-4. Det vil nok være grensetilfeller mellom disse to gruppene som tollmyndighetene må ta konkret stilling til.

Eierskifte i utlandet

Det er ikke et vilkår for tollfritaket at eieren ved gjeninnførselen er den samme som eieren ved utførselen. Varen kan altså være solgt i mellomtiden, så lenge den oppfyller grunnvilkåret om å være uforandret.

Når det gjelder merverdiavgift er reglene litt annerledes utformet. Her er den formelle hovedregelen at eierskifte i utlandet sperrer for et merverdiavgiftsfritak ved gjeninnførsel. Dersom det kan godtgjøres at varen tidligere er endelig belastet merverdiavgift i Norge, gis det imidlertid likevel fritak, se mval. § 7-2. For kjøretøy som tidligere har vært registrert i Norge på norske kjennetegn, skal det uansett ikke beregnes merverdiavgift ved gjeninnførsel. 

Tollfritak for føll som er født i utlandet

Dersom en drektig hoppe blir midlertidig utført, kan føllet gjeninnføres tollfritt sammen med moren ("føll ved foten"). Det er et vilkår for dette tollfritaket at hoppa eies av en person som er bosatt eller hjemmehørende i tollområdet.