Gå til innhold

[Opphevet] § 16-11 Adgangen til å representere mottaker eller avsender

Lov og forskrift

Dersom en privatperson eller et foretak har opptrådt i strid med tollregelverket, eller har gjort seg skyldig i andre straffbare forhold overfor tollmyndighetene, kan tollmyndighetene forby vedkommende å opptre overfor tollmyndighetene på vegne av andre.

Denne bestemmelsen skal brukes med forsiktighet, da et slikt forbud i realiteten vil kunne sette en stopper for hele næringsvirksomheten til et foretak.

Det er anledning til å forby adgang til å representere andre for en kortere periode eller inntil kritikkverdige forhold er rettet opp. I alvorlige tilfeller vil et slikt forbud være permanent.

Et forbud etter § 16-11 er ikke straff etter den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, se også Sivilombudsmannens uttalelse som er nevnt lenger ned i artikkelen.


Forarbeider til tolloven § 16-11

Ot.prp. nr. 58 (2006-2007) side 108

Tidligere regler og forarbeider

Tolloven 1966 § 70

Ot.prp. nr. 13 (1993-1994)

Ot.prp. nr. 108 (1992-1993)

Tolloven 1966 § 19

Ot.prp. nr. 19 (1965-66)

Innstilling fra Tollovkomiteen av 1959

Tolloven 1928 § 154 tredje ledd

Ot.prp. nr. 20 (1928)

Ot.prp. nr. 23 (1927)

Tollovkommisjonens innstilling av 1901

Rettspraksis mv.

Sivilombudsmannens årsmelding 2004 side 202