Gå til innhold

Oversikt over kjennelser for tilbakehold av piratkopier

Tolletaten får formidlet kjennelser om midlertidig forføyning fra tingretten som pålegger Tolletaten å avdekke og holde tilbake varer som er i strid med immaterialrettigheter.

Eventuelle feil i listen meldes til post@toll.no.

Tolletaten kan tilbakeholde antatte piratkopier dersom det foreligger en kjennelse fra tingretten på produktet. Tolletaten har også utvidede fullmakter til å holde tilbake forfalskede merkevarer og andre krenkelser av immaterielle rettigheter. Vareførselsloven kapittel 10 gir Tolletaten mulighet på eget initiativ eller på vegne av rettighetshaver, å holde tilbake varer som mistenkes for å være piratkopier.

Tolletaten forvalter regelverket om tilbakehold av varer som ved innførselen til Norge krenker immaterialrettigheter (i dagligtalen omtalt som ”piratkopier"). Med immaterialrettigheter menes i denne sammenheng opphavsrett, rett til varemerke, rett til mønster, patenter, planteforedlerrett og rett til kretsmønstre for integrerte kretser.