Gå til innhold

Tolletaten avvikler direktekjøringsordningen 1. april 2025, og samtidig innføres digital melde- og opplysningsplikt.

Tolletaten legger nå frem den nye tidsplanen for avvikling av direktekjøringsordningen* og digitalisering av melde- og opplysningsplikten. 1. april 2025 er det nye planlagte tidspunktet for når direktekjøring skal være avviklet og digital melde- og opplysningsplikt innført. Deklarering før eller ved grensepassering og digital melde- og opplysningsplikt er tilgjengelig allerede nå, og dermed blir det en omleggingsperiode på 24 måneder før dette skal være fullt ut gjennomført.

Direktekjøringsordningen har i flere tiår vært en unntaksordning i tollregelverket for å deklarere varer etter grensepassering slik at det ikke oppstår køer ved de største grenseovergangene. Ulempen ved denne ordningen er dårlig kontroll med hvilke varer som føres inn i landet. God kontroll med vareførselen inn til Norge er svært viktig for å beskytte landet mot trusler mot liv, helse, miljøet vårt, vår felles samfunnssikkerhet, og for å sikre riktige og fullstendige opplysninger om varere som grunnlag for fastsetting av avgifter.  

Med digital informasjonshåndtering om varer som transporteres inn til landet kan transporten av varer håndteres både effektivt for alle involverte aktører, med lite kø ved grenseovergangene og med god kontroll over varestrømmen. Det betyr at det ikke er behov for å forlenge unntaket om direktekjøring av varer over grensen uten forhåndsinformasjon. Den nye måten å håndtere informasjon om den grensekryssende vareførselen på kalles Digitoll.  

Digitoll betyr at alle informasjonsplikter om grensekryssende vareførsel skal gjennomføres digitalt, før eller senest ved ankomst til grensen. Digitoll er tilgjengelig for bruk allerede nå, og effektiviserer grensepasseringen, men i løpet av 1. april 2025 gjøres den altså til hovedregelen. Fra det tidspunktet skal både deklarasjon av varer være sendt Tolletaten før eller senest ved grensepassering, og melde- og opplysningsplikten om transport av varene over grensen skal være fullført med digital informasjonsinnsending. Endringene vil gjelde for alle transportformer og planlegges sendt på høring i mars/april 2023.  

- Tolletaten har lagt vekt på tett dialog med aktørene i næringslivet i planleggingen av endringene, med referansegrupper, informasjonsmøter, høringer og nettbasert kommunikasjon. Vi har vært opptatte av å sette oss godt inn i konsekvensene av endringene for næringslivet og lytte til deres synspunkter. Vi er glade for å lande på en tidsplan som gir næringslivet den omstillingstiden de har bedt om, sier Jan Erik Ressem, divisjonsdirektør for digitalisering og IT i Tolletaten.   

Tolletatens samfunnsoppdrag 

Tolletatens samfunnsoppdrag er å holde kontroll med varer som innføres til og utføres fra Norge. Og sikre etterlevelse av lover og regler for grensekryssende vareførsel. Omfanget av varer som krysser grensen er stort, og volumet har økt over mange år. Tolletaten er avhengig av å digitalisere alle prosesser for å håndtere volumet og sikre harmonisering med EU-regelverket. Samtidig ønsker vi å tilby en mest mulig effektiv og sømløs grensepassering der varer frigjøres automatisk gjennom Digitoll-løsningen. Det gir gevinster for næringslivet ved at det ikke vil være behov for kontroll eller manuell behandling, samtidig har vi forståelse for at kravet om avgivelse av digital informasjon senest ved grensepassering medfører endringer i hele verdikjeden for vareflyten. 

Du kan benytte Digitoll nå 

Den nye reviderte innføringsplanen gir næringslivet nærmere to år på de nødvendige omstillingene til at direktekjøringsordningen er avviklet. Likevel ønsker Tolletaten at bedrifter kobler seg på Digitoll-løsningen så snart de har mulighet. Det vil gi tid til å tilpasse interne rutiner og innhente erfaringer i egen verdikjede. Digitoll/melde og opplysning er nå frivillig og er allerede tilgjengelig for vegtransport over de største grensepasseringsstedene (Svinesund og Ørje) og vil tilgjengeliggjøres på øvrige grensesteder for vegtransport utover i 2023.

Se detaljert utrullingsplan for ferge, fly, sjø og jernbane her

Ønsker du å komme i gang med Digitoll følger du denne enkle brukerveiledningen. 

Har du spørsmål om Digitoll, se gjerne gjennom ofte stilte spørsmål og eller kontakt oss. 

Se bildet i større versjon her

*Direktekjøringsordningen, der varer kan kjøres direkte til varemottaker og deklareres for prosedyren overgang til fri disponering innen 10 dager etter registrering på tollager.