Gå til innhold

Brexit - oppdatert informasjon til næringslivet

Fra og med 1. januar 2021 regnes ikke lenger Storbritannia som en del av EU og EØS. Les mer her om hva dette betyr på tollområdet.

Broavtale fra 1. januar 2021

Norge forhandler for tiden med Storbritannia om en ny og varig frihandelsavtale. I mellomtiden har Norge, Island og Storbritannia inngått en midlertidig vareavtale («broavtale») som trådte i kraft 1. januar 2021. 

EU og Storbritannia har inngått en frihandelsavtale som trådte i kraft 1. januar 2021. tca-20-12-28.pdfAvtalen kan leses her .

For Norges del er målet å ha en ny frihandelsavtale og annet avtaleverk på plass så snart som mulig i 2021. Tollsatser, administrativt samarbeid og tollprosedyrer vil inngå i en slik avtale.

Tolletaten vil jobbe for at et best mulig avtaleverk kommer på plass så raskt som mulig.

Om broavtalen

Hva videreføres på tollområdet?

All etablert preferansetoll (lavere toll eller nulltoll) opprettholdes på dagens nivå. For å videreføre handel med britiske landbruksprodukter blir det opprettet fem importkvoter for Storbritannia inn til Norge. Kvotene gjelder halvfabrikata til bearbeidede potetprodukter, egg, eplejuice, pølse og ost, og administreres av Landbruksdirektoratet. Les mer på Landbruksdirektoratets side

For å dra nytte av lavere toll, nulltoll og kvoter under avtalen, må varene fortsatt ha «opprinnelse» i Norge, Island eller Storbritannia, se vedlegg 4 om opprinnelsesreglene. Avtalen beholder de samme opprinnelsesreglene som i dagens EØS-avtale (protokoll 4), og disse tilsvarer reglene som benyttes under PEM-konvensjonen. Opprinnelsesbevisene vil være de samme som i dag.

Avtalen viderefører også dagens administrative tollsamarbeid mellom Norge og Storbritannia. I tillegg vil den felles transitteringsprosedyren fortsette som før. Denne prosedyren reguleres ikke i avtalen, men ved at Storbritannia blir egen avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonen. Se mer informasjon om transittering lengre nede i artikkelen.

Hva endres fra 1. januar 2021?

Noen praktiske endringer ved handel med Storbritannia

I innførsels- og utførselsdeklarasjonen rubrikk 1 kolonne 1 skrives IM eller EX.

Siden preferansetoll vil måtte kreves under den nye avtalen mellom Norge og Storbritannia, må det heretter skrives «P» i rubrikk 36 på innførsels-/utførselsdeklarasjonen (Enhetsdokumentet). I tillegg kan du også benytte elektronisk EUR.1.

Opprinnelse «EØS» eller «EU» kan i utgangspunktet ikke benyttes mellom Norge/Island og Storbritannia etter utløpet av overgangsperioden. I en overgangsperiode på 12 måneder (til og med 31. desember 2021) kan du likevel kreve preferansetoll etter EØS-avtalen eller Norge-EF-avtalen for opprinnelsesvarer som er i transitt, i en frisone under tollmyndighetenes kontroll eller på midlertidig oppbevaring på et tollager per 1. januar 2021, forutsatt at vilkårene i avtalen ellers er oppfylt.

I en overgangsperiode på 12 måneder (til og med 31. desember 2021) kan du også kreve preferansetoll iht. broavtalen for varer med britisk opprinnelse som er i transitt, i en frisone under tollmyndighetenes kontroll eller på midlertidig oppbevaring på et tollager per 1. januar 2021, forutsatt at vilkårene i avtalen ellers er oppfylt. I disse tilfellene kan eksportør utstede et tilbakevirkende opprinnelsesbevis, se artikkel 39 i «broavtalens» vedlegg IV om opprinnelsesregler. Opprinnelse «EØS» eller «EU» kan da ikke benyttes mellom Norge/Island og Storbritannia etter 1. januar.

Utfyllende om preferanse i overgangsperiodene

Overgangsordningene gjelder mellom Norge og UK, og ikke overfor EU. GB tas ut fra TEF og TOES i TVINN fra mandag 11.01.21, selv om overgangsperioden gjelder for  hele 2021.

Når GB fjernes fra TEF og TOES, betyr det at kode P må brukes i rubrikk 36 for Storbritannia. Det vil si at kode P må brukes selv om importøren vil påberope overgangsordningen. Det må nevnes at tollsatsene for TEF/TOES og TGB er like.  

Det er også en overgangsordning i broavtalen for GB-varer som er i transitt pr. 31.12.20.  Det er altså slik at for varer som er i transitt/på tollager/frisone pr. 31.12.20, godtas også GB-opprinnelse.

I begge tilfeller er det krav om at de respektive kravene til direkte transport er oppfylt.

For GB-produkter som sendes via EU og ligger på tollager i EU 31.12.20 kl. 24.00 gjelder denne regelen:

  • Preferansebehandling i henhold til avtalen gjelder bare for produkter som oppfyller vilkårene i denne konvensjonen (merknad: PEM-konvensjonen), som er transportert direkte mellom avtalepartene eller gjennom territoriene til de andre landene og territoriene nevnt i artikkel 3 som kumulasjon gjelder for.

Krav til direkte transport

Storbritannia omfattes ikke av PEM-reglene etter 31.12.20 kl. 24.00. Etter dette tidspunktet gjelder denne regelen for f.eks. EU-produkter som sendes via Storbritannia:

  • Produkter som utgjør en enkel sending, kan imidlertid transporteres gjennom andre territorier, eventuelt med omlasting eller midlertidig lagring på slike territorier, forutsatt at de forblir under tollvesenets kontroll i transitt- eller lagringslandet, og at de ikke gjennomgår annen behandling enn lossing og lasting eller annen behandling med sikte på å bevare dem i god tilstand.  

For opprinnelsesprodukter fra et PEM-land er det den siste regelen som må oppfylles når varer sendes via Storbritannia.

For produkter til eller fra Storbritannia gjelder følgende krav til forsendelse via land/områder som både Norge og Storbritannia har en avtale med som tillater kumulasjon mellom Norge, Storbritannia og transittlandet (f.eks. Sveits, Liechtenstein og Island):

  • Preferansetollbehandling i henhold til denne avtale gjelder bare for produkter som oppfyller vilkårene i denne protokoll, som transporteres direkte mellom avtalepartene eller gjennom territoriene til landene som er nevnt i artikkel 3, og som er med i kumulasjonsordningen.

For produkter til eller fra Storbritannia gjelder følgende krav til forsendelse via EU:

  • Preferansetollbehandling i henhold til denne avtale gjelder bare for produkter som oppfyller vilkårene i denne protokoll, som transporteres direkte mellom avtalepartene eller gjennom territoriene til landene som er nevnt i artikkel 3, og som er med i kumulasjonsordningen.
  • Det presiseres med hensyn til nr. 1 at sendinger som er i transitt på Den europeiske unions territorium, kan deles opp, forutsatt at de forblir under tollvesenets kontroll i transittmedlemsstaten.

Flere restriksjoner

Avtalen mellom Island, Norge og Storbritannia omfatter ikke samarbeid om såkalte tekniske reguleringer (TBT) eller sanitære og fytosanitære reguleringer (SPS). Det betyr at det ikke lenger vil være harmonisert regelverk på mat-, veterinær- og legemiddelområdet, eller for andre sertifiserings- og godkjenningsordninger. For Tolletaten betyr det at restriksjonsbelagte varer fra Storbritannia i utgangspunktet skal behandles på lik linje med alle andre tredjeland utenfor EU/EØS.

Sikkerhet: krav om forhåndsvarsling

Det innføres krav om forhåndsvarsling på varer som transporteres direkte til og fra Storbritannia. Se mer informasjon lengre nede i artikkelen.

Ikke samarbeid om GSP-ordningen for u-land

Samarbeidet med EU og Sveits om opprinnelsesregler under GSP-ordningen for utviklingsland, blir ikke videreført overfor Storbritannia. Det betyr at erstatningsopprinnelsesbevis utstedt i Storbritannia for GSP-varer ikke lenger kan godtas. Materialer fra Storbritannia som inngår i et eksportert GSP-produkt til Norge, vil anses som tredjelandsmaterialer.

Kumulasjon med EU-materialer

Materialer fra EU kan benyttes i produksjonen i henholdsvis Storbritannia og Norge ved eksport til den andre avtaleparten i henhold til broavtalen.

Krav om forhåndsvarsel til og fra Storbritannia

Storbritannia regnes fra 1. januar 2021 som et tredjeland utenfor EU/EØS.

Varer som transporteres direkte til og fra Storbritannia fra 1. januar 2021, skal dekkes av elektronisk forhåndsvarsel. Dette må innleveres som en elektronisk melding i NCTS-systemet innen gjeldende frister. Se tollforskriften §§ 3-1-2 til 3-1-7.

En transitteringsdeklarasjon i NCTS, som kombineres med en sikkerhetsdeklarasjon (forhåndsvarsel), kan brukes til å oppfylle kravene forutsatt at tidsfrister blir respektert. 

Det er transportør som er ansvarlig for å avgi deklarasjon for inngående og utgående forhåndsvarsel. Det er viktig at virksomheter som i dag ikke er kjent med denne ordningen, og som transporterer varer til og fra Storbritannia setter seg inn i regelverket og kravene til forhåndsvarsling. Les mer om forhåndsvarsling her. 

Transittering

Storbritannia ble ny avtalepart til Transitterings- og SAD-konvensjonene 1. januar 2021. 

Den eksisterende transitteringsprosedyren videreføres etter brexit, noe som tillater fortsatt bruk av NCTS. Dagens garantier vil fortsatt kunne benyttes ved oppstart av transitteringer til Storbritannia når de blir egen avtalepart til Transitteringskonvensjonen. NCTS kan også benyttes for kombinerte transitterings-/ forhåndsvarslingsdeklarasjoner. 

Det som er nytt etter brexit, er at forsendelser fra Norge under en transitteringsprosedyre vil måtte registrere grensepassering i NCTS ved innpassering til UK. På grunn av antatt køer inn til Storbritannia vil dette kunne føre til forsinkelser for næringslivet.  

Storbritannia vil introdusere et nytt IT-system (plattform) kalt Goods Vehicle Movement Service (GVMS) for å støtte bl.a. transitteringsprosedyren. Fra januar 2021 vil GVMS automatisere transitteringstollsted-funksjonen i NCTS ved grensepassering inn til det britiske tollområdet ved de største havnene.  Les mer om bruken av plattformen Goods Vehicle Movement Service (GVMS) på HMRC. Link til HMRC på gov.uk her.brexit - oppdateringer i artikkel på toll no etter 1 januar 2021 pr 5. jan21.docx#_msocom_8

Vil det være behov for EORI-nummer?

EORI-nummer (Economic Operator Registration and Identification number) er et unikt identitetsnummer (kundenummer) fra tollmyndighetene i EU. Norske virksomheter som ikke selv skal avgi informasjon og elektroniske meldinger til tollmyndighetene i UK (og EU) trenger ikke EORI-nummer. Se mer informasjon om EORI-nummer her.

Hva med Nord-Irland?

Det har vært et viktig moment for EU og Storbritannia at brexit minst mulig skal hindre fri fly av varer og personer mellom Irland og Nord-Irland. Storbritannia og EU har derfor avtalt en protokoll om Irland og Nord-Irland som innebærer at vareførsel til og fra Nord-Irland er underlagt et eget regime.

Nord-Irland forblir en del av Storbritannias tollområde, og omfattes derfor av broavtalen (og en frihandelsavtale) mellom Norge og Storbritannia, inkludert preferansetollbehandling. Protokollen bestemmer imidlertid at «goods at risk of being moved to the Union» skal tollbehandles etter EUs regler dersom de innføres direkte og ikke via andre deler av Storbritannia. Tariffkvoter i avtaler mellom Norge og EU kan imidlertid ikke benyttes. Varer der tollsatsen inn til Storbritannia er lik som eller høyere enn tollsatsen inn til EU regnes ikke som «goods at risk …». Varer der tollsatsen er mindre enn 3 % lavere inn til EU enn til Storbritannia, regnes heller ikke som «goods at risk …» dersom varemottakeren er registrert som betrodd næringsdrivende. Hvis det skulle vise seg at varer får høyere tollsats (EU-tollsats) enn forutsatt i avtalen mellom Norge og Storbritannia, er det lagt opp til at britiske tollmyndigheter skal kunne tilbakebetale differansen.

Nord-Irland skal fortsatt regnes som å tilhøre EUs sikkerhetssone. Forhåndsvarsling gjelder derfor ikke direkte transporter til eller fra Nord-Irland.  

For matvaresikkerhet mv. der Norge samarbeider med EU om kontrollen av varer fra tredjeland, regnes Nord-Irland som en del av EU.

Hva kan du gjøre?

Det er du som importør og eksportør som har ansvaret for å sette deg inn i det regelverket som gjelder til enhver tid. Vi anbefaler derfor at du setter deg inn i de mulige endringene som brexit kan medføre for din bedrift, både på britisk og norsk side, og kontakter aktuelle regelverkseiere ved spørsmål eller tvil.

Vi viser i tillegg til ytterligere informasjon som er lagt ut på www.regjeringen.no.

Hvilke konkrete endringer du må gjøre, avhenger av produktet og behovene dine. Som norsk importør og eksportør er det ulike regelverkseiere å forholde seg til på norsk side. Samtidig må du også ta hensyn til britiske krav til vareførselen.

Hva kan Tolletaten gjøre?

Tolletaten ønsker å sørge for gode løsninger for norsk næringsliv, og har som målsetning at Norge stiller best mulig forberedt. Vi minner om at brexit ikke endrer på Norges tilknytning til EU eller EØS-avtalen.

Tolletaten vil fortsette å jobbe for at utestående regelverksavklaringer på tollområdet kommer på plass så snart det lar seg gjøre, og kommer tilbake med oppdatert informasjon.

 Noen nyttige informasjonskilder