Gå til innhold

Ny IPR-regel for varer i transitt

Den 1. mars 2023 trer en ny regel i varemerkeloven § 4a i kraft. Den nye regelen innebærer at tollmyndighetene på nærmere vilkår kan holde tilbake varer i transitt som krenker varemerkerettigheter.

I henhold til varemerkeloven § 4a som trer i kraft 1. mars 2023, kan ingen uten samtykke fra merkehaveren innføre varer til norsk tollområde selv om de ikke går over i fri disponering, hvis varene, herunder emballasjen er påført et varemerke som er identisk med eller i vesentlige elementer ikke kan skilles fra et varemerke som er registrert i Norge for varer av samme slag. Bestemmelsen rammer altså varer i transitt. For at bestemmelsen skal få anvendelse må vareførselen skje i næring og eieren eller mottakeren av varene må ikke ha godtgjort at merkehaveren ikke har rett til å forby omsetning av varene i destinasjonslandet.

Hvis vilkårene i varemerkeloven § 4a er oppfylt, kan tollmyndighetene holde tilbake varene i medhold av vareførselsloven kapittel 10.