Gå til innhold

1. april 2025 opprettholdes som frist for avvikling av direktekjøringsordningen

Tolletaten har etter grundige vurderinger besluttet å opprettholde 1. april 2025 som dato for obligatorisk innføring av Digitoll. Dette inkluderer avvikling av direktekjøringsordningen og innføring av deklarasjonsplikt for prosedyren tollager, samt digital melde- og opplysningsplikt. Forskriftsendringer for gjennomføring av dette er nå vedtatt.

Tolletaten har siden slutten av august jobbet aktivt med høringsuttalelsene for Høring 2 som er knyttet til gjennomføringen av Digitoll. Tolletaten har forståelse for at innføring av Digitoll krever endringer i næringslivets verdikjeder og arbeidsprosesser, som kan ta tid å gjennomføre.

Deler av næringslivet har signalisert at det er viktig at Tolletaten skaper forutsigbarhet rundt endringene som skal gjøres, og flere mener datoen 1. april 2025 bør opprettholdes. De mener fastholdelse av fristen vil skape god forutsigbarhet og være et sterkt insitament for næringslivet til å gjennomføre de nødvendige endringene.

Tolletaten ønsker naturligvis at næringslivet skal lykkes, og jobber aktivt for å sikre at flest mulig skal bli klare for omstillingen. Etter grundige vurderinger konkluderer Tolletaten med at datoen for avvikling av direktekjøringsordningen og innføring av digital melde- og opplysningsplikt 1. april 2025 opprettholdes.

 

Mye er gjennomført

I løpet av siste halvannet år har etaten gjennomført en rekke dialogmøter, informasjonsmøter, webinarer og møter med mange av de mest berørte aktørene. Videre har vi gitt betydelig informasjon i ulike kanaler. De planlagte endringene har vært ute på to offentlige høringer, den første sommeren 2022 og den andre sommeren 2023.

Tolletaten har allerede gjennomført en rekke tiltak for å informere om hva som kommer, og har lagt til rette for at næringslivet skal kunne ta i bruk Digitoll. Vi har eksempelvis:

• Gjennomført kartlegging av interessentene.
• Etablert informasjonssider, ofte stilte spørsmål og systemdokumentasjon på norsk og engelsk.
• Etablert servicedesk for Digitoll.
• Gjennomført ressursgruppemøter for næringsliv og systemleverandører.
• Arrangert webinarer og informasjonsmøter.
• Gjennomført en rekke 1-1 møter med næringslivsaktører og systemleverandører.
• Utført testing sammen med systemleverandører.

 

Jobbes med mange flere tiltak

For å bidra til at næringslivet lykkes med omstillingene innen 1. april 2025 arbeider Tolletaten målrettet med et bredt spekter av tiltak. Vi vil fortløpende vurdere nye tiltak.

I høring 4 vil Tolletaten foreslå en rekke tiltak som vil bidra til en smidigere overgang, blant annet en ordning for midlertidig lager og en unntaksordning for å unngå uønskede stopp på grensen. I tillegg vil det bli fastsatt datakrav for motorvogn, luftfartøy og tog tidlig i januar.

Utover dette vil Tolletaten følge opp sentrale aktører gjennom å bistå med informasjon og veiledning om overgangen, avdekke hvilke hindringer de opplever og vurdere tiltak basert på disse.

Ved problemer med trafikkavviklingen (kø) på de store tollstedene, vil det i spesielle tilfeller være mulig for næringslivet å benytte manuell løsning ved henvendelse i ekspedisjonen.

 

Positive til at vi kommer i mål

I tiden frem til 1. april 2025 vil Tolletaten følge opp flest mulig av aktørene som blir berørt av avvikling av direktekjøringsordningen og innføringen av digital melde- og opplysningsplikt.

Vi vil lage en tiltaksplan for å hjelpe næringslivsaktører som sliter med å ta i bruk Digitoll. Vi har også felles interesser i å sikre smidig grensepassering og unngå kø ved tollstedene i perioden rundt månedsskiftet mars/april 2025.

Tolletaten vil videre forberede en verktøykasse med tiltak for å veilede transporter som ikke har sendt inn informasjon før grensepassering. En viktig del av dette er å sikre at de som har alt i orden ikke blir hindret av aktører som ikke har gjort nødvendig forarbeid.

Vi håper og tror alle planlagte tiltak, og fortsatt god dialog med næringslivet, vil sørge for at overgangen til Digitoll går så smidig som mulig. Her kan du lese mer om Digitoll og hva som skjer fremover.