Gå til innhold

Digitoll for jernbane tilgjengelig fra 1. mars

1. mars 2024 blir den nydigitalløsningen Digitoll tilgjengelig for transportører som frakter varer fra utlandet til Norge via tog.  

Det er i høring - forslag om endring i vareførselsforskriften - Digitoll del 4, foreslått at dagens regelverk knyttet til melde og opplysningsplikten endres. Forslag til endring er blant annet at melde- og opplysningsplikten for tog inntreffer «før eller senest ved ankomst», og at Tolletaten skal fastsette hvilke steder som skal fungere som bestemmelsessteder for ankomst med jernbane.  

Å ta i bruk ny løsning innebærer i praksis følgende 

Transportøren må sende digital informasjon til Tolletaten før eller senest ved ankomst til angitt ankomststed. Informasjonen inkluderer detaljer om toget, som rutenummer, ankomsttidspunkt, og ankomststedet toget skal til. Ankomststed vil som hovedregel være første terminalen toget ankommer i Norge, og hvor varene skal losses og Tolletaten kan kontrollere transportmiddel og varer. I tillegg skal Tolletaten ha informasjon om hvilke varer toget medbringer og valgt prosedyre for disse. 

Når toget faktisk ankommer ankomststedet vil vi motta informasjon om dette fra Bane NOR. I første omgang vil dette skje manuelt, men vil i framtiden bli automatisert

Basert på dette vil Tolletaten tilgjengeliggjøre et dirigeringsresultat for valgt prosedyre. 

Transportøren kan ikke losse varene fra toget før dirigeringsresultatet er hentet. 

Dersom næringslivet sender inn digitale opplysninger om transport og varer i god tid før ankomst, kan Tolletaten fullføre risikovurdering og behandling før varene og transportmiddelet ankommer godsterminalen. Om alt er i orden kan varene frigjøres til valgt tollprosedyre idet toget ankommer. Disse endringene vil gi gevinster for både næringslivet og tolletaten. 


Teknisk informasjon
 

Løsningen for digital oppfyllelse av melde og opplysningsplikten er tilgjengelig via API for registrerte Digitoll-brukere. Man kan enten lage egen integrasjon til API-et eller benytte en systemleverandør for å koble seg på API-et. Ta kontakt med din systemleverandør for å finne ut om ditt system støtter ny digital melde- og opplysningsplikt for tog. Hvis du ikke allerede er en Digitoll-bruker så kan du registrerte deg her. 

Teknisk dokumentasjon for hvilke API Tolletaten tilbyr, og som eksterne systemer må forholde seg til er beskrevet her: https://toll.github.io/  


Deklarasjonsdato
 

I Digitoll er det åpnet for deklarering i TVINN opp til fem dager før ankomsttidspunkt. For disse deklarasjonene skal deklarasjonsdato settes til forventet dato for ankomst, som kan være inntil fem dager frem i tid. Dato deklarasjonen sendes til Tolletaten på skal ikke benyttes som deklarasjonsdato, med mindre den er lik som ankomstdato. Ved deklareringen av ønsket prosedyrevalg må regler for ankomstdato benyttes (som tollsatser, valutakurser, særavgiftssatser og så videre). 

For å finne frem til regelverk frem i tid kan tolletatens åpne data benyttes. Her publiseres informasjon om nåværende og fremtidige kvoter, tollsatser, valutakurser, særavgifter og så videre. Løsningen er tilrettelagt for maskinell henting av data. 


Krav til
transittering
 

Varer som transporteres inn til Norge fra utlandet via tog fra Sverige vil være under transittering. Dette fritar ikke transportøren fra melde- og opplysningsplikten som beskrevet ovenfor.  

Etter 1. april 2025 blir det et krav at transportører før eller senest ved grensen oppgir prosedyrevalg for varene ved innførsel til Norge. Hvis valgt prosedyre er transittering er det ikke krav om at deklarasjon skal foreligge før eller senest ved ankomst. I disse situasjonene må tollrepresentant eller autorisert mottaker opprette deklarasjon i TVINN og autorisert mottaker fullfører transitteringen i NCTS når forsendelsen ankommer bestemmelsestollstedet.Dersom det også er levert inn deklarasjon for eksempel for overgang til fri disponering, vil Tolletaten automatisk fullføre transitteringen mot valgt prosedyre når toget ankommer angittankomststed.  

Det er viktig å påpeke at «grensen» her refererer til den første terminalen hvor toget losser varer etter å ha fysisk passert grensen.  

Tolletaten kan basert på informasjon som har kommet inn fra melde- og opplysningsplikten, kontrollere transport og/eller varer ved første godsterminal etter grensen eller annet avtalt sted.   

Det er i høring - forslag om endring i vareførselsforskriften - Digitoll del 4foreslått to unntak fra digital melde- og opplysningsplikt som gjelder transittering: 

  • Tolletaten foreslår at transportmidler som kun medbringer varer under prosedyren transittering og ikke har Norge som destinasjonsland, unntas fra kravet til elektronisk oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten.  

  • Tolletaten foreslår at transportmidler som kun medbringer varer der transitteringen både kan startes og fullføres i Norge, unntas fra kravet om elektronisk oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten. 


G
odsregistrering og Digitoll
 

Etter dagens praksis kan tollagerholder godsregistrere varer til sitt tollager ved ankomst til Norge. Dette gir transportør lossetillatelse slik at varene kan losses fra transportmiddel for videre og transporteres til tollager, eller kjøres til varemottaker for lagring der inntil varene er fortollet.  

Etter 1. april 2025 vil det være obligatorisk å deklarere varer for innlegg på tollager i TVINN i de tilfellene det er behov for å godsregistrere varene på tollager. Varene skal da oppbevares fysisk på angitt tollager inntil uttak og overgang til annen tollprosedyre. 

Ved bruk av Digitollvil det være krav til valg av prosedyre senest ved ankomst. Dette betyr at dagens praksis knyttet til direktekjøringsordningen ikkevil kunne benyttes hvis transportør ønsker å oppfylledigital melde- og opplysningsplikt. 


Hvem blir påvirket?
 

Transportører som benytter tog, samt deres samarbeidspartnere som bestiller varer transportert med tog, kan påvirkes. Avhengig av hvordan transportøren håndterer sine forpliktelser overfor Tolletaten, kan transportøren be samarbeidspartnere om å sende inn deler av informasjonen som transportøren er ansvarlig for, før eller ved ankomst. Det gjelder spesielt den detaljerte vareinformasjonen, inkludert avsender og mottaker. Ta eventuelt kontakt med din togtransportør hvis du har spørsmål til hvordan du blir berørt. 


1. april 2025 må alle transportører benytte ny digital løsning for melde- og opplysningsplikt
 

Tolletaten minner om at fra 1. april 2025 må alle transportører bruk den nye digitale løsningen for melde- og opplysningsplikt i forbindelse med transport av varer til Norge. Det frivillig å bruke den nye løsningen frem til 1. april 2025.   

Det anbefales at alle som transporterer varer med tog starter testing av den nye innsendingsløsningen så tidlig som mulig etter 1. mars 2024, slik at innføringen av plikten fra 1. april 2025 går smidig.   

 

Brukerstøtte  

  • Tolletatens kontaktsenter, telefonnummer 22 86 03 12, er tilgjengelig for spørsmål om Digitoll mandag til fredag, i tidsrommet 08.00 – 15.30. Kontaktsenteret nås også på denne e-postadressen: kontaktsenteret@toll.no  
     

  • Systemleverandører og aktører som har tekniske spørsmål om den nye løsningen kan ta kontakt på følgende e-postadresse: digitoll@toll.no  
     

Dersom utforutsatte driftsforstyrrelser oppstår iverksetter etaten nødrutiner som sikrer at tollbehandlingen ikke stopper opp.