Gå til innhold

Ny midlertidig forskrift om unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted - Bjørnfjell (Oppdatert)

Oppdatert 11.3.24: Ofotbanen åpnet igjen for godstrafikk 6. mars mellom Bjørnfjell og Vassijaure i Sverige. Tidligere tildelte tillatelser er ikke lenger gyldige.

På grunn av at Ofotbanen er stengt mellom Bjørnfjell og Vassijaure i Sverige og innskrenkede åpningstider på Bjørnfjell tollsted, har Tolldirektøren vedtatt en midlertidig forskrift om unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted. Dette betyr at transportører kan søke om tillatelse til passering over Bjørnfjell utenfor åpningstiden. 

Transporten av varer til Nord-Norge, som skulle vært sendt med Ofotbanen, må derfor midlertidig sendes med tog fra Alnabru og losses i Kiruna for videre transport på vei til Narvik. Dette medfører at varene må innpassere til Norge ved Bjørnfjell tollsted.

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil annet fastsettes av tollmyndighetene. Tollmyndighetene tar sikte på å oppheve forskriften når Ofotbanen åpnes igjen. 

Hvem kan søke om midlertidig tillatelse?

Transportører som har oppdrag om togtransport av norske varer i transitt mellom Alnabru og Bjørnfjell, via Kiruna i Sverige, kan fra 22.12.2023 søke om en midlertidig tillatelse til passering over Bjørnfjell E10 utenfor åpningstiden til tollstedet. Tolletaten gir tillatelsen i transportørens navn.

Slik søker du om midlertidig tillatelse 

Det er ikke et eget søknadsskjema for denne tillatelsen. Søknaden sendes per e-post til Bjornfjell.transporttillatelse@toll.no 

Søknaden må inneholde følgende informasjon: 

 • Navn på foretak (transportør) 

 • Organisasjonsnummer 

 • Dokumentasjon på transportoppdrag som gjelder norske varer i transitt fra Alnabru, via Kiruna, over Bjørnfjell 

Tillatelsen gis for tidsrommet frem til Ofotbanen gjenåpnes. 

Søknader blir besvart i kontortiden til Tolletaten, som er hverdager mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 15:30. 

Vilkår for midlertidig tillatelse

Midlertidig tillatelse til passering over Bjørnfjell utenfor åpningstiden gis til transportforetak etter følgende vilkår:

 • Foretaket er registrert i Foretaksregisteret, eller i det svenske Bolagsverket.
 • Det foreligger et transportoppdrag som gjelder norske varer i transitt på tog fra Alnabru, via Kiruna, over Bjørnfjell E10.
 • Tillatelsen gjelder bare for Bjørnfjell grenseovergang, og kan ikke brukes for passering over andre grenseoverganger.
 • For å få passeringstillatelse må transporten forhåndmeldes til Bjørnfjell tollsted senest to timer før grensepassering på egen e-postadresse: bjornfjell@toll.no 

Plikter før grensepassering utenfor åpningstid 

Transporten skal senest innen to timer før grensepassering, være forhåndsmeldt til følgende e-post: bjornfjell@toll.no  

Forhåndsmeldingen må inneholde følgende informasjon:  

 • Emnefeltet i e-posten skal inneholde transportfirmaets navn.  

 • Saksnummer på midlertidig transporttillatelse for innpassering utenom åpningstid. 

 • Estimert grensepasseringstidspunkt.  

 • Transitteringens MRN- nummer. 

 • Containernummer, evt.reg.nr. på semihenger/tralle. 

 • Transportmiddelets registreringsnummer.  

 • Førers navn.  

Tolletaten skal bekrefte mottak av forhåndsmelding. Transporten kan ikke passere grensen uten positiv tilbakemelding med passeringstillatelse fra Tolletaten for passering utenom åpningstid. 

Brudd på vilkårene for tillatelsen eller plikter i forbindelse med grensepassering, kan sanksjoneres av Tolletaten.  

Slik går du fram 

 1. Sjekk om ditt transportforetak fyller vilkårene for midlertidig tillatelse til passering over Bjørnfjell utenfor åpningstiden. Se oversikt under punktet Vilkår for midlertidig tillatelse 

 1. Send søknad om midlertidig tillatelse på e-post til: Bjornfjell.transporttillatelse@toll.noHusk å legge ved dokumentasjon på transportoppdrag over Bjørnfjell og transportørens organisasjonsnummer. Se punkt Søknad om midlertidig tillatelse 

 1. Transportører som har fått tildelt midlertidig tillatelse, må forhåndsmelde hver enkelt transport før grensepassering. Transporten skal senest innen to timer før grensepassering, være forhåndsmeldt til følgende e-post: bjornfjell@toll.noSe punktet "Plikter før grensepassering utenfor åpningstid" for hva en forhåndsmelding inneholde.  

 1. Etter innsendt forhåndsmelding, vent på passeringstillatelse fra Tolletaten før grensepassering utenom åpningstiden. Transporten kan ikke passere grensen uten positiv tilbakemelding fra Tolletaten for passering utenom åpningstid. 

Søknader om midlertidig tillatelse blir besvart i kontortiden til Tolletaten, som er hverdager mandag til fredag mellom kl. 08:00 og 15:30.  

*Meldinger om grensepassering blir behandlet fortløpende gjennom døgnet.   

 

Har du spørsmål?

Du kan kontakte Tolletaten på telefon eller ved å bruke vårt kontaktskjema. Du finner kontaktinformasjonen her: Bedrifter – kontaktinformasjon – Tolletaten

 

Midlertidig forskrift om unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted lyder:

​§ 1. Midlertidig unntak fra kravet til vareførsel på vei med åpent tollsted

​Tollmyndighetene kan gi midlertidig tillatelse til vareførsel utenom åpningstid som nevnt i vareførselsforskriften § 2-4-7 første ledd annet punktum som følge av at Ofotbanen er stengt mellom Bjørnfjell og Vassijaure i Sverige. Tillatelse kan gis selv om vilkårene i § 2-4-7 annet og tredje ledd ikke er oppfylt. Tollmyndighetene kan oppstille nærmere vilkår for tillatelsen.

​§ 2. Ikrafttredelse mv. 

​Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil annet fastsettes av tollmyndighetene. 

Forskriftsendringene er utarbeidet av Juridisk stab og fastsettes med hjemmel i lov 11. mars 2022 nr. 9 om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) § 2-4, jf. Finansdepartementets delegeringsvedtak 19. oktober 2022 nr. 1761.