Gå til innhold

ICS2 - om lansering 3. juni og overgangsordninger

ICS2 fase 3 iverksettes den 3. juni 2024 kl. 12.00 for transportører sjø (masternivå). Norske næringslivsaktører som ikke er klare må innen 21.05.2024 søke om å få innvilget en overgangsperiode. Øvrige næringslivsaktører (house filers sjø og vei- og jernbanetransportører) - se dato for iverksetting lengre ned i artikkelen.

ICS2 innføres i tre faser, og fase 1 og fase 2 er allerede igangsatt (henholdsvis 15. mars 2021 og 1. mars 2023). ICS2 fase 3 omfatter forhåndsvarsling av all frakt av varer og postpakker fra tredjeland til sikkerhetssonen. Det er tre overgangsperioder for innføringen av fase 3:

 • 03.06.2024 - 04.12.2024: Transportører (master) sjø
 • 04.12.2024 - 01.04.2025: House filers sjø
 • 01.04.2025 - 01.09.2025: Vei og jernbane

I denne artikkelen finner du informasjon knyttet til iverksetting og overgangsperiode for berørte næringslivsaktører. For å kunne komme i gang med ICS2 fase 3, er det noen forutsetninger. Næringslivsaktører må:

 • Ha et IT-system som er kompatibelt med spesifikasjonene til ICS2 for fase 3 (næringslivsaktørene må ha utført samsvarstesting).
 • Ha STI eller STP (Shared Trader Interface og Shared Trader Portal, grensesnitt utviklet av DG TAXUD) for å sende inn ENS-datasett og/eller ankomstmeldinger.
 • Få bekreftelse fra medlemslandet hvor næringslivsaktøren (EO) er registrert med EORI-nummer at deres samsvarstesting mot EUs grensesnitt har vært vellykket.

Fremleggingsmelding og kontrolldirigering skal gjøres via nasjonale grensesnitt. Næringslivsaktøren må registrere seg som digital aktør:

EU har satt følgende frister for næringslivets forberedelser før driftssetting

Norske næringslivsaktører som ikke er klare til å iverksette ICS2 fase 3 den 3. juni 2024, eller som er pålagt å iverksette senere enn 3. juni (på grunn av sin rolle ved forhåndsvarsling), må søke om å få innvilget en overgangsperiode innen 21.05.2024. Søknad skal sendes enten til norske tollmyndigheter eller tollmyndigheter hvor de er registrert med EORI-nummer

Næringslivsaktører må informere Tolletaten når de har planlagt å iverksette ICS2 fase 3. Dette minst to uker før planlagt dato for iverksettelse.

Vi viser til nærmere informasjon om overgangsvindu i dokumentasjon fra EU:

Søknaden til Tolletaten om innvilgelse av overgangsperiode må inneholde:

 • Selskapets navn, organisasjonsnummer og EORI nummer
 • Selskapets kontaktperson for ICS2 fase 3
 • Selskapets rolle i ICS2-prosessen (speditør, ground handler m.m.)
 • Transportmåte
 • Hvilken type melding aktøren skal avgi (forhåndsvarsling før ankomst, ankomstmelding og/eller melding om fremlegging)
 • Lengden på overgangsperioden man søker om (fra dato til dato)
 • Forventet dato for når selskapet planlegger iverksetting av ICS2 fase 3

Søknad sendes Tolletaten på post@toll.no med tittel “ICS2 fase 3 - Søknad om overgangsperiode”. Har du spørsmål om ICS2, kan du kontakte Digitoll på digitoll@toll.no.

Ved tildelt overgangsperiode

Hvis en næringslivsaktør har fått tildelt en overgangsperiode fra et annet land i sikkerhetssonen er det ikke nødvendig å søke Tolletaten om det samme. En tildelt overgangsperiode fra ett land vil også gjelde for andre land i sikkerhetssonen.

Innsending av forhåndsvarsel/ENS-datasett og ankomstmeldinger

Transportører sjø (master):

For å sikre en ryddig overgang fra ICS2 fase 2 til fase 3, er transportører sjø de første som sender inn ICS2 fase 3 ENS-datasett og ankomstmeldinger.

House filers sjø:

House filers sjø har et overgangsvindu fra 4. desember 2024 til 1. april 2025, men kan begynne å sende inn sine opplysninger så fort transportør sjø har igangsatt sin innsending av forhåndsvarsel.

Vei og jernbane:

Vei- og jernbanetransportører begynner å sende inn ICS2 fase 3 ENS-datasett fra og med 1. april 2025.

Mer informasjon om ICS2

ICS2 (Import Control System 2) er EUs informasjonssystem for forhåndsvarsling av varer som fraktes fra tredjeland til land i sikkerhetssonen (EU, Sveits, Liechtenstein og Norge). Formålet med ICS2 er å beskytte landene i sikkerhetssonen mot innførsel av farlig gods samt å leve opp til økte sikkerhetskrav i verdenshandelen.

Er du i tvil om ICS2 fase 3 berører deg som næringslivsaktør?

Se informasjon her for forhåndsvarsling av varer - Import Control System 2 (ICS2) - Tolletaten