Gå til innhold

Informasjon om plikter til aktører som leverer verftstjenester til utenlandske fartøy

Et fartøy som innføres til tollområdet er å anse som en vare, og skal tollbehandles i tråd med vareførselsloven

Tidligere regelverk
Fartøy som ble innført for bearbeiding eller reparasjon ved norske verft leverte tidligere en deklarasjon for midlertid innførsel. Etter utført reparasjon ble fartøyet deklarert for utførsel, og opplysninger om  fartøyets verdi ble oppgitt.

Reguleringen av innførsel av fartøy for reparasjon er noe endret i vareførselsloven.


Gjeldende regulering 
Etter vareførselsloven skal alle varer som innføres til tollområdet underlegges en tollprosedyre, gjenutføres eller avstås.

Prosedyren midlertidig innførsel stiller vilkår om at varen ikke skal være «bestemt til å skulle endres på annen måte enn verdiforringelse som følge av normal bruk». Dette betyr at varen som innføres for reparasjon ikke kan underlegges prosedyren.

Fartøy som innføres for reparasjon eller bearbeiding ved norske verft, må derfor underlegges tollprosedyren innenlands bearbeiding av industrivare.

Det er fartøyet/rederiet som er deklarasjonspliktig, og kan benytte seg av en tollrepresentant til å levere deklarasjonen.

Ved denne type innførsel av fartøyet skal det leveres en deklarasjon, som skal inneholde opplysninger om verdi og de øvrige opplysningene som er opplistet i vareførselsforskriften.

Utgangspunktet er at det kreves sikkerhetsstillelse i form av depositum eller selvskyldnerkausjon for slike innførsler. Tolletaten kan fravike kravet til sikkerhetsstillelse dersom den deklarasjonspliktige har tollkreditt, og mottakerens kredittverdighet og størrelsen av et eventuelt avgiftskrav tilsier det.

Etter reparasjon skal fartøyet utføres, og varen skal underlegges prosedyren utførsel.

Det skal leveres en deklarasjon med de opplysningene som fremgår av vareførselsforskriften.


Deklarasjoner
Deklarasjonen skal inneholde alle opplysninger som er nødvendige for den prosedyren varen skal underlegges.

Varer/deler som tas av fartøyet og blir værende i tollområdet, skal deklareres for en innførselsprosedyre eller avstås. Dette gjelder selv om varen ikke er gjenstand for et salg. 

Ved utførsel skal den reparerte varen deklareres som én vare. Det skal angis en ny verdi for varen, som gjenspeiler den oppgraderingen som er gjort.

Gjenutførsel av en vare etter innenlands bearbeiding/reparasjon er gitt en egen prosedyrekode i TVINN. Du finner mer informasjon om prosedyrekodene her.

Tolletaten har hjemmel til å utføre både dokumentkontroll og fysisk kontroll.

Dersom vilkårene for prosedyren midlertidig innførsel for innenlands bearbeiding overholdes, er det ingen plikt til å betale tollavgift, merverdiavgift eller andre avgifter.

Avgiftsplikten inntrer dersom varen ikke utføres innen fristen, eller deklareres for prosedyren overgang fri disponering.

Varer/deler som tilføres fartøyet under reparasjon skal være fremstilt i Norge eller ha gått over i fri disponering. Det er ikke adgang til å tilføre varer som er underlagt prosedyren tollager. Verftet må sørge for at disse varene er deklarert for prosedyren overgang fri disponering før de monteres.


Varer underlagt restriksjoner eller sanksjoner
Dersom fartøyet eller varene/delene som skal tilføres fartøyet er restriksjonsbelagt eller sanksjonert, må det foreligge en tillatelse eller dispensasjon fra aktuell myndighet før arbeidet kan gjennomføres.

Utenriksdepartementet har utarbeidet en veileder til næringslivet om gjeldende sanksjoner som svar på Russlands militære aggresjon mot Ukraina.

Sanksjonene er omfattende, og inneholder blant annet forbud mot inn- og utførsel av varer, tilgang til havner, og forbud mot å yte tjenester. Levering av varer og tjenester som rammes av sanksjonene er forbudt. I enkelte tilfeller kan Utenriksdepartementet gi dispensasjon.

Levering av tjenester til russiske fartøyer er omfattet av sanksjonene. Aktører som leverer verftstjenester skal fremlegge dokumentasjon på at det aktuelle fartøyet er underlagt prosedyren innenlands bearbeiding av industrivare.

Videre er det begrensninger i hvilke fartøy som kan anløpe norsk havn, til hvilke formål, og hvilke havner som kan benyttes. Punkt 8 i veileder til næringslivet gir ytterligere informasjon om fartøy og havner. 

Tolletaten viser også til Utenriksdepartementets pressemeldinger den 12.05.2023: Påminning: Fagleg bistand (tenester) til russiske fartøy - regjeringen.no, og Forventar at norsk næringsliv følgjer sanksjonane - regjeringen.no.