Gå til innhold

Den internasjonale tolldagen

Ved markeringen av den internasjonale tolldagen 26. januar står Tolletaten i en av de største utfordringene for varetransporten i moderne tid. 

Fotograf: Thor Håkon Ulstad

Tolletatens samfunnsoppdrag er å sikre at lover og regler for grensekryssende vareførsel etterleves. Dette innebærer at Tolletaten skal forvalte og medvirke til at regelverket for toll og grensekryssende vareførsel etterleves. Samtidig skal Tolletaten legge til rette for effektiv handel og vareførsel.

-2020 har vist at Tolletaten er i stand til å utføre sine pålagte samfunnsbeskyttende oppgaver. Varetransporter passerer grenseovergangene smidig på tross av koronapandemien, poengterer tolldirektør Øystein Børmer.

Da ferje- og flytrafikken fra utlandet nær stoppet opp, ble ledige mannskapsressurser satt inn på grenseovergangene mot våre naboland for å bistå politiet i personkontrollen og for å forsterke grensekontrollen.

Ser fremover

- Tolletaten jobber jevnt og trutt med å bli bedre. Vi tar i større grad i bruk ny teknologi, digitale hjelpemidler og automatiserer prosesser for å sikre brukervennlige løsninger, sier tolldirektøren.

Tolletaten har bl.a. utviklet en kvoteapp hvor du kan beregne hva det koster å fortolle alkohol- og tobakksvarer. Da fortoller du varene før du krysser grensa til Norge og beholder kvitteringen på mobiltelefonen.

Ekspressklarering

Tolletaten har startet arbeidet med å digitalisere systemstøtten på kontrollområdet og å etablere en ny løsning for deklarering og automatisk fortolling av varer på grensen. Ekspressklareringsløsningen vil gi en mer forutsigbar og smidig grensepassering for næringslivet. Det har allerede vært gjennomført et forsøksprosjekt med ekspressklarering på Ørje tollsted i 2018, og dette er nå utvidet til også å gjelde Svinesund.

Ny utdanning

Fra 2021 innfører Tolletaten en ny modell for tollfaglig utdanning gjennom en 3‑årig bachelorutdanning i samarbeid med Universitetet i Stavanger som faglig ansvarlig for studiet.

Internasjonalt samarbeid

Nasjonale tolletater baserer i dag mye av sitt arbeid på standarder og avtaler utviklet av Verdens Tollorganisasjon (World Customs Organisation – WCO). Det samarbeides over landegrensene om løsninger for å forenkle handelen mellom landene og om tiltak mot ulovlig vareførsel.

Sikkerhetsavtalen mellom Norge og EU som sørger for enkel vareflyt mellom Norge og EU er under oppdatering. Avtalen innebærer at Norge må innføre tiltak på lik linje med sikkerhetstiltakene EU innfører for medlemslandene sine, blant annet at Norge knytter seg til EUs importkontrollsystem ICS2. Det arbeides nå med å utvikle systemløsninger for å få dette på plass, og første leveranse er på plass allerede 15. mars i år.

Fakta om Verdens Tollorganisasjon (WCO):

  • Etablert 1952 (26. januar) som Customs Co-operation Council (CCC)
  • 183 medlemsland - Norge er ett av de 17 landene som stiftet organisasjonen
  • Sekretariat i Brussel med 125 ansatte
    • World Customs Organizations avtaler regulerer 98 prosent av internasjonal handel