Gå til innhold

Nytt tollregelverk trer i kraft 1. januar 2023

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) trer i kraft 1. januar 2023. Dette ble vedtatt av Kongen i statsråd i dag, 16. september 2022.

De nye lovene ble vedtatt av Stortinget 11. mars 2022 og skal erstatte lov av 21. desember 2007 nr. 119 om toll- og vareførsel (tolloven). Lovene er tilgjengelige på lovdata:

Tolletaten vil om kort tid fastsette forskrifter til de nye lovene. Disse skal kunngjøres i Norsk Lovtidend. De nye forskriftene vil erstatte tollforskriften og skal også tre i kraft 1. januar 2023.