Gå til innhold

Høring – utfasing av dagens direktekjøringsordning og innføring av digital melde- og opplysningsplikt

Etter planen vil ny lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og ny lov om tollavgift (tollavgiftsloven) tre i kraft 1. januar 2023. Forslag til ny vareførselsforskrift og tollavgiftsforskrift ble sendt på høring 11. mars 2022 og vil etter planen tre i kraft samtidig med de nye lovene. Tolletaten sender nå på høring to høringsnotat.

 1. Forslag til utfasing av dagens direktekjøringsordning og innføring av digital melde- og opplysningsplikt. Vi ber om at Tolletatens referanse 22/32181 fremgår av emnefeltet ved høringssvar.
 2. Forslag til enkelte mindre endringer i etterkant av høring i vår. Vi ber om at Tolletatens referanse 22/35560 fremgår av emnefeltet ved høringssvar.

Høringsuttalelser sendes på e-post til post@toll.no innen 1. november 2022.

Innføring av digitoll

Tolletatens planer er at innføringen av digitoll skjer trinnvis. Vi oppfordrer næringslivet til å ta i bruk digitoll så tidlig som mulig slik at de kan tilpasse egne systemer og arbeidsprosesser og gjøre nødvendige justeringer før direktekjøringsordningen avvikles og det innføres plikt til digital oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten.

Digital informasjon om varer før eller senest ved grensepassering vil:

 • Motvirke ulovlig innførsel og bidra til like konkurransevilkår
 • Beskytte samfunnet mot trusler relatert til helse, miljø og terror
 • Gi raskere fristilling av varer for fri omsetning
 • Gi en raskere passering på grensen
 • Bety at det er mindre behov for etterarbeid
 • Gi bedre egenrettingsmuligheter og færre feil
 • Bety at plikter og ansvar blir tydeligere
 • Gi økt effektivitet i samhandlingen mellom Tolletaten og næringslivet
 • Gi et bedre informasjonsgrunnlag om varer som importeres og eksporteres for hele samfunnet

Hva er digitoll?

Digitoll-konseptet er tre-delt og basert på følgende sentrale forutsetninger: 

 1. Informasjon leveres digitalt, før eller senest ved grensepassering.Gjelder oppfyllelse av alle informasjonsplikter overfor Tolletaten; både deklarasjonsplikten/valg av tollprosedyre, melde- og opplysningsplikten og forhåndsvarslingsplikten. 
 2. Tolletaten behandler og risikovurderer informasjon før eller senest ved ankomst. 
 3. En i størst mulig grad automatisert grensepassering med automatisk frigjøring for valgt prosedyre.

 Illustrasjon som viser digitoll