Gå til innhold

TVINN: Krav om utfylling av rubrikk 36 og 44 på utførselsdeklarasjoner fra 1. mai 2020

Fra 1. mai 2020 vil det bli krav i TVINN om utfylling av rubrikk 36 og 44 på utførselsdeklarasjoner. Det er viktig at programvaren for fortolling/deklarering er oppdatert med den nødvendige endringen. Uten oppdateringen vil ikke eksportører og deklaranter få deklarert varene før eksport. 

Endringen vil komme i tollforskriftens § 4-23-1 «Opplysninger i deklarasjon mv. ved utførsel».

§ 4-23-1. Opplysninger i deklarasjon mv. ved utførsel
(1) Ved tollekspedisjon for utførsel skal det legges frem deklarasjon som nevnt i § 4-11-1 med opplysninger om blant annet
a) vareslag, samlet mengde og verdi i norske kroner
b) varenummer i samsvar med tolltariffen
c) utstedelse av opprinnelsesbevis
d) kollienes merker, numre og antall
e) leveringsvilkår mv.
f) deklarert avsenders organisasjons- eller fødselsnummer. Tollmyndighetene kan i særlige tilfeller fravike dette kravet.

Dette medfører at det blir krav i TVINN om utfylling av rubrikk 36 og 44 på utførselsdeklarasjoner.

Grunnen til dette kravet er ønske om å se utnyttelsesgraden av våre frihandelsavtaler. I tillegg vil opplysningene gjøre det lettere å identifisere hvilken sending et opprinnelsesbevis hører til dersom mottakerlandet ber om verifisering av opprinnelsen.

Følgende skal fylles ut:

Rubrikk 36
Hvis det foreligger tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon ved utførsel, skal rubrikken fylles ut med en av følgende koder:

  • A: EØS-land, dvs. alle EU-land samt Island og Liechtenstein
  • B: Bilaterale handelsavtalen EF/Norge
  • C: EFTA konvensjonen, Sveits
  • G: Det norske GSP systemet
  • P: alle andre frihandelsavtaler; som for eksempel Marokko, Chile mm

Hvis det ikke foreligger tilfredsstillende opprinnelsesdokumentasjon ved utførsel, skal rubrikken fylles ut med følgende kode:

  • N: Det foreligger ikke et opprinnelsesbevis

Koden som skal benyttes knytter seg til gjeldende handelsavtale/preferanseordning man eksporterer under. Bokstaven J skal ikke benyttes ved utførsel. Dersom opprinnelsesbevis blir utstedt på et senere tidspunkt, skal det sendes inn en elektronisk omberegning med de nevnte opplysningene i rubrikk 36 og 44.

Rubrikk 44
Rubrikken skal fylles ut dersom det foreligger et opprinnelsesbevis ved utførsel.

Dersom opprinnelsesbeviset er et opprinnelsessertifikat skal det anføres «SER» og sertifikatets nummer.

Dersom opprinnelsesbeviset er en faktura/opprinnelseserklæring skal det anføres «SER» og autorisasjonsnummeret eller; dersom eksportøren ikke er godkjent eksportør anføres «SER» og opprinnelseserklæring.

Det er regelverket på deklarasjonstidspunktet som gjelder. Når regelverket trer i kraft 1. mai så gjelder det nye kravet kun deklarasjoner med deklarasjonsdato etter 1. mai.

Omberegninger når opprinnelig deklarasjon har deklarasjonsdato før 1. mai – ingen krav til preferanse ved omberegning.
FO-deklarasjon før første 1. mai, etterfulgt av EN-deklarasjon etter 1. mai - ingen krav til preferanse ved utførsel
Til bakedatert MA med deklarasjonsdato før 1. mai – ingen krav til preferanse ved utførsel.

Det er viktig at programvaren for fortolling/deklarering er oppdatert med den nødvendige endringen. Uten oppdateringen vil ikke eksportører og deklaranter få deklarert varene før eksport.