Gå til innhold

Presisering av regelverket om beregningsgrunnlag for næringsmidler nedlagt i væske

På bakgrunn av forespørsler om regelverket og omberegningssøknader fra næringslivet, ser Tolletaten at det er et behov for at vi presiserer forståelsen av regelverket.

Bakgrunn

Utgangspunktet er at når du etter Stortingets tollvedtak skal beregne toll etter vekt så skal varens faktiske nettovekt legges til grunn, med mindre det følger av vedtaket at varens innpakning skal inngå i beregningsgrunnlaget ved beregningen. jf. tolloven § 7-1 første ledd. For næringsmidler nedlagt i væske er det gitt en utfyllende bestemmelse i tollforskriften § 7-1-1. Bestemmelsen lyder:

«Ved deklarering av næringsmidler nedlagt i væske, herunder lake, olje og svovelsyrlingvann, skal også vekten av væsken tas med i varens tollpliktige nettovekt.»

Ordlyden tilsier at alle typer væske et næringsmiddel er nedlagt i skal være med i beregningsgrunnlaget. Det kan ikke utledes av bestemmelsen at væskens funksjon har betydning for om den skal medtas i beregningsgrunnlaget eller ikke. Til tross for dette har Tolletaten i enkelte tilfeller tillatt at det kan gjøres fratrekk i beregningsgrunnlaget for væske som en vare er nedlagt i hovedsakelig av transportmessige årsaker og som ikke er tjenlig til annet bruk. Praksisen har blant annet vært beskrevet i Tolletatens kommentarer til tolloven og tollforskriften - TollABC. Denne informasjonen har i en periode vært uriktig.Redigert AGJA - Beregningsgrunnlaget for næringsmidler nedlagt i væske.docx#_msocom_6

Tolletaten understreker at ordlyden i gjeldende forskriftsbestemmelse ikke gir grunnlag for utvidende tolkning med hensyn til å gjøre fratrekk for enkelte typer væske basert på væskens funksjon. I tillegg til å være i strid med bestemmelsen, vil slike tolkninger også innebære store avgrensningsproblemer for enkelte produkter. Med bakgrunn i dette presiserer Tolletaten at beregningsgrunnlaget for næringsmidler nedlagt i væske skal fastsettes som beskrevet nedenfor. 

Vi understreker at regelverket om næringsmidler nedlagt i væske har ligget fast siden tolloven og tollforskriften trådte i kraft i 2009. 

Hvordan beregningsgrunnlaget skal fastsettes

Væsken et næringsmiddel er nedlagt i skal alltid medtas i varens tollpliktige vekt, jf. tollforskriften § 7-1-1. Dette gjelder uavhengig av typen væske eller væskens funksjon.

Ordlyden «nedlagt i væske» skal forstås slik at næringsmidlet må være i direkte kontakt med væsken. Væske utenfor næringsmidlets nærmeste innpakning skal derfor holdes utenfor beregningsgrunnlaget.

Beregningsgrunnlaget gjelder på innførselstidspunktet. Ompakking av varen etter innførselstidspunktet der væsken helles av næringsmidlet medfører ikke reduksjon av beregningsgrunnlaget.

Omberegning av deklarasjoner med feil beregningsgrunnlag

For importører som har deklarert eller senere omberegnet deklarasjoner i strid med dette regelverket, gjør vi oppmerksom på plikten til å melde fra til tollmyndighetene dersom det oppdages feil i de opplysningene som er gitt, jf. tolloven § 12-1a og tollforskriften § 4-10-3 annet ledd. Slik melding gis ved at det søkes om omberegning 

Konsekvensen av at importøren ikke omberegner selv, kan bli at Tolletaten etterberegner for lite betalt toll, jf. bestemmelsen om endring til ugunst i tolloven § 12-10.