Gå til innhold

Nytt regelverk om innenlands bearbeiding av landbruksvarer

Forskrift om tillatelse til innenlandsk bearbeiding av landbruksvarer (IB) trer i kraft 1. juli 2020. Forskriften er fastsatt av Landbruks- og matdepartementet (LMD) med hjemmel i tolloven og innebærer ny oppgavedeling mellom landbruksmyndighetene og Tolletaten. Formålet er å forenkle ordningen med midlertidig innførsel av landbruksvarer for verdiøkning i Norge, og skape et alternativ når adgangen til å gi eksportstøtte faller bort neste år.

Nye rammebetingelser

Det er fra 1. juli 2020 Landbruksdirektoratet og ikke Tolletaten som gir tillatelse til å innføre landbruksvarer midlertidig for å bearbeide disse for senere å gjenutføre de. Ordningen erstatter dagens toleddede søknadsprosess der to etater må ta stilling til søknaden. Det er videre gjort materielle endringer i reglene for å søke å gjøre ordningen mer brukerrettet.

Det nye regelverket er utformet av Finansdepartementet, landbruksmyndighetene og Tolletaten i samarbeid, og har vært på felles høring.

I tollforskriften § 6-4 videreføres det regler om gjenutførselsfrist, sikkerhetsstillelse og toll på restprodukter som foreslått i høringen. Det gjelder overgangsregler frem til 1. juli 2021 for aktører med tillatelse fra tollmyndighetene etter gammel ordning.

De viktigste materielle endringene

De nye reglene innebærer at de fleste av dagens begrensinger i vareslag som kommer inn under ordningen oppheves, unntatt gjeldende unntaksregel for fisk og fiskeprodukter. Adgangen til å benytte "tilsvarende vare" slik den gjelder i dag oppheves. IB-forskriften åpner imidlertid for at Landbruksdirektoratet kan samtykke til at det kan anvendes "tilsvarende vare" når varen er av generisk art.

Videre oppheves plikten til å føre særskilt produksjons- og lagerregnskap. Det samme gjelder rapporteringsplikten til Landbruksdirektoratet hvert kvartal. Endelig oppheves adgangen for virksomheter til å kunne få felles tillatelse.

Overgangsregler

Eksisterende IB-tillatelser som er innvilget av Tolletaten etter det gamle regelverket, vil som utgangspunkt gjelde ut sin gyldighetsperiode, og etter de regler og vilkår tillatelsen ble gitt på.
Tolletaten vil endre gyldighetstiden på tillatelser som har varighet ut over 1. juli 2021.

Virksomheter med tillatelse etter gammel ordning og som ønsker det, kan i stedet for å følge overgangsreglene velge å søke ny tillatelse hos Landbruksdirektoratet etter nytt regelverk.

For virksomheter som følger overgangsordningen innebærer denne for eksempel at dersom tollmyndighetene tidligere har gitt samtykke til å anvende varer av samme slag og kvalitet kan denne ordningen opprettholdes frem til 1. juli 2021.Forutsetningene om produksjons-/lagerregnskap mv. ved fellestillatelser vil fortsatt gjelde for overgangsordningen.

Det presiseres at vilkår i IB-tillatelser gitt i medhold av gammelt regelverk, ikke vil kunne endres etter at nytt regelverk trer i kraft. Dersom en aktør ønsker å gjøre endringer, for eksempel mengde, resept e.l., må det søkes om ny tillatelse hos Landbruksdirektoratet i medhold av nytt regelverk. Nytt regelverk gjelder så langt det passer på tidligere gjeldende tillatelser.

Endringer i tollforskriften

Som en følge av den nye ordningen gjøres endringer i tollforskriften § 6-4 slik at gjeldende regler om tillatelse til innenlands bearbeiding, adgangen til å anvende varer av samme slag og kvalitet samt produksjons- og lagerregnskap oppheves. Dvs. regler som i dag følger av §§ 6-4-2 til 6-4-5, 6-4-8, 6-4-9, 6-4-10 andre ledd, 6-4-11 første ledd og 6-4-12 andre ledd. Videre oppheves regelen i § 6-4-1 som definerer landbruksvare, idet definisjonen nå følger av IB-forskriften. I tollforskriften § 6-4-1 første ledd gis en regel om at innenlandsk bearbeiding av landbruksvare kan utføres av foretak med tillatelse fra Landbruksdirektoratet. I bestemmelsens andre ledd gis regler om overgangsordning.

Tollforskriften § 6-4-7 om adskilt oppbevaring av ufortollet vare oppheves, da dette ikke er et krav ved annen midlertidig innførsel. Videre oppheves tollforskriften § 6-4-11 andre ledd om destruksjon av ufortollede varer samt § 6-4-12 om tollmyndighetenes adgang til kontroll, idet disse reglene allerede er dekket av tollregelverkets generelle bestemmelser om destruksjon og kontroll.

Regler om sikkerhetsstillelse, gjenutførelsesfrist og toll på restprodukter videreføres i tollforskriften §§ 6-4-1, 6-4-2 og 6-4-3.