Gå til innhold

Arbeidet med innspill fra næringslivet etter høring 4 om Digitoll

Tolletaten arbeider fortsatt med innspillene fra næringslivet som ble mottatt i forbindelse med høring 4, tilbakemeldingene fra NHO Logistikk og Transport (LT) og fra vårens «roadshow» for næringslivet.

Tolletaten tar innspillene om innføring av Digitoll på alvor og forstår at endringene er krevende for berørte aktører i næringslivet.  

Tolletaten vurderer ulike tiltak for å gjøre det enklere for næringslivet å tilpasse seg avvikling av direktekjøringsordningen, og innføringen av digital innlevering av deklarasjon og melde- og opplysningsinformasjon før grensepassering fra 1. april 2025. Dette arbeidet krever avklaringer og forankringer internt i Tolletaten. I tillegg fører etaten dialog med næringslivsaktører som har påpekt viktige utfordringer gjennom høringene og med NHO LT for å sikre at de foreslåtte tiltakene vil gi forventet effekt.

Tolletaten vil så tidlig som mulig høsten 2024 komme med mer informasjon om tiltak for å gjøreovergangen til Digitoll lettere for næringslivsaktørene å gjennomføre. I mellomtiden oppfordrer vi alle næringslivsaktører til å fortsette sitt endringsarbeid og ta Digitoll i bruk i økende tempo. Regelverk, systemløsninger og Tolletatens praksis er på plass slik at alle kan ta Digitoll i bruk. Digitoll har stor samfunnsnytte, sparer næringslivet og Tolletaten for tid, og sikrer at samfunnsviktige regler for import av varer til Norge følges på en mer effektiv måte. Dessuten vil økt bruk av Digitoll de nærmeste månedene kunne avdekke feil og utfordringer slik at omleggingen går så problemfritt som mulig for alle involverte.