Gå til innhold

Nye prosedyrekoder og transaksjonstyper fra 1. januar 2023

1. januar 2023 innførte Tolletaten nye prosedyrekoder. Formålet med de nye kodene er å bringe de norske prosedyrekodene på nivå med EUs praksis på området.

Endringene medfører at prosedyrekoden nå er blitt firesifret. Denne firesifrede koden er en sammensetning av koden for aktuell prosedyre (de to første siffer) og koden for forutgående prosedyre (de to siste siffer).

Hensikten bak den firesifrede koden er at det innhentes flere opplysninger enn tidligere. Dette vil gi grunnlag for bedre kontroll med vareførselen. Styrket kontroll vil redusere deklareringsfeil, og følgelig øke kvaliteten på grunnlagsdata som brukes ved utarbeidelse av handelsstatistikk.

Endringene av prosedyrekodene er tilpasset nye regelverk som trådte i kraft til samme tid.

Transaksjonstyper

Det er også innført nye transaksjonstyper 1. januar. Endringer i transaksjonstypene innebærer 9 ulike koder. Transaksjonstypene har blitt utvidet fra et til to siffer. Disse er like på både innførsel og utførsel.

Informasjon og opplæring

Tolletaten har utarbeidet E-læringskurs på området. Kurset er gjort tilgjengelig for alle her.

Matrise med oversikt over gyldige kombinasjoner av prosedyrekoder, oversikt over transaksjonstyper, lagringssted samt henvisning til tidligere gjeldende prosedyrekoder finner dere her:

TVINN – Gyldighetskontroller

Det er lagt gyldighetskontroller i TVINN. Dette gjelder blant annet kontroll av gyldige verdier på prosedyrekoder. Når det gjelder kontroll av kombinasjoner, f.eks. på prosedyrekode og ekspedisjonstype, vil det ved oppstart ligge slike kontroller kun på et fåtall kombinasjoner.

Tolletaten vil i løpet av 2023 fortsette arbeidet rundt dette. Ulike kontroller i forhold til kombinasjoner vil vurderes fortløpende og bli lagt inn i TVINN.

Vi minner om plikten til å oppgi riktige og fullstendige opplysninger, jf. vareførselsloven § 7-1.

TVINN – Test

Programvareleverandører vil fortsatt ha mulighet til å teste sin programvare. 

Datasett for prosedyrekoder er tilgjengelig på åpne data.

Ofte stilte spørsmål

Endringene trer i kraft 01.01.2023.

Nei, det blir ingen overgangsordning. De nye prosedyrekodene vil være gjeldende fra 01.01.2023.

Det er publisert et e-læringskurs som behandler de nye prosedyrekodene og transaksjonstypene. Kurset finner du her. Det vil også bli publisert oppdaterte inn- og utførselsveiledere på toll.no.

Bakgrunnen for iverksettelsen av nye prosedyrekoder er å bringe de norske prosedyrekodene i tråd med EU.

Nei, men det er tilnærmet likt. Kodene er tilpasset inn- og utførsel fra Norge.

Deklaranter må anvende oppdatert programvare fra 01.01.2023. For spørsmål vedrørende programvare ta kontakt med din programvareleverandør.

Ja, fra oktober 2022 er det åpnet for test av programvare.

Åpne datasett finner du her. Oppdaterte datasett blir tilgjengelig på Tolletatens åpne data i oktober 2022.

De nye prosedyrekodene er laget i samsvar med nytt lovverk med tilhørende forskrifter, som trer i kraft 01.01.2023.

De gamle prosedyrekodene skal benyttes ved omberegning når opprinnelig deklarasjon har deklarasjonsdato før 01.01.2023. Samt ved deklarering av tilbakedaterte deklarasjoner(deklarasjonskategori MA) hvor deklarasjonsdata skal være før 01.01.2023.

De gamle transaksjonstypene skal benyttes ved omberegning når opprinnelig deklarasjon har deklarasjonsdato før 01.01.2023. Samt ved deklarering av tilbakedaterte deklarasjoner(deklarasjonskategori MA) hvor deklarasjonsdata skal være før 01.01.2023.

Første siffer i ekspedisjonstypen (rubrikk 1) må samsvare med første siffer i prosedyrekoden (rubrikk 37). Eksempelvis vil prosedyrekoder 4071 bare kunne benyttes med ekspedisjonstype 4.

Avvikende beregningsgrunnlag er tillat med ekspedisjonstype 4 og 6. Øvrige ekspedisjonstyper vil gi feilmelding 9156 "Beregningsgrunnlag skal ikke oppgis". Programleverandører/tollrepresentanter må tilpasse sine systemer mot de nye prosedyrekodene som har avvikende beregningsgrunnlag i ekspedisjonstype 4 og 6.

Prosedyrekode 4000 (40 overgang til fri disponering og 00 ingen forutgående tollprosedyre) benyttes eksempelvis ved direktefortolling på grensen.

Prosedyrekode 4071 (40 overgang til fri disponering og 71 utenlandske varer på tollager). Koden omfatter utenlandske varer som er registrert på tollager i påvente av overgang til fri disponering.

Vi gjør oppmerksom på at forutgående prosedyre 71 skal benyttes uavhengig av om det er benyttet innleggsdeklarasjon, godsregistrering eller annen form for å registrere forsendelsen i tollagerregnskapet. Så lenge forsendelsen er registrert på tollageret, befinner den seg under tollagerprosedyren.