Gå til innhold

Dokumentasjonskrav for import av visse jern- og stålprodukter

Fra og med 30. september 2023 er det forbudt å importere eller kjøpe en rekke jern- og stålprodukter som er bearbeidet i et tredjeland og som inneholder russisk jern og stål, se Ukraina-forskriften § 17e første ledd bokstav d. Dette gjelder ikke jern- og stålprodukter som er bearbeidet i et tredjeland før 30. september 2023.

UD har publisert denne informasjonen på sine nettsider (se punkt 13). Med tredjeland menes et land som ikke er Norge eller medlemstat i EU, se Ukraina-forskriften § 2 bokstav cc. 

Produktene som omfattes av forbudet er oppført i Ukraina-forskriften vedlegg XVII. Fra og med 30. september gjelder forbudet for produkter som inneholder andre jern- og stålmaterialer enn de som dekkes av varenummer 72.07.1100, ex. 72.07.1200, 72.24.9010 og 72.24.9090. Fra 2024 vil forbudet omfatte flere produkter.

Det er unntak fra importforbudet i §17e for varer som er i fri sirkulasjon innad i EU, eller for varer som inngår i et ferdigprodukt som fritt selges innad i EU. Forbudet gjelder ikke kjøp og overføring i Norge. Se pressemelding her: Presisering om import av russisk jern og stål - regjeringen.no

Den 2. oktober 2023 ble det innført et krav til dokumentasjon av opprinnelsesland, forskrift-om-endring-av-sanksjonsforskrift-ukraina.-11.-pakke.pdfse forskrift om endring av Ukraina-forskriften og tilhørende pressemelding. Dette kravet viser til at Importører skal på importtidspunktet, framlegge dokumentasjon på opprinnelsesland for jern- og stålinnsatsfaktorer brukt i bearbeiding av produktet i et tredjeland. Importør må ved innførsel kunne dokumentere at varene som omfattes av importforbud etter §17e første ledd bokstav d, jf. vedlegg XVII, ikke inneholder materiale av russisk opprinnelse. 

Importør/tollrepresentant har plikt til å dokumentere at varene ikke inneholder innsatsmaterialer med russisk opprinnelse. Godkjent dokumentasjon skal foreligge ved deklarering. Dersom varene ikke inneholder russiske innsatsmaterialer oppført i § 17e vedlegg XVII , skal følgende fremgå av rubrikk 44 i deklarasjonen: «TXT: ikke RU opprinnelse på innsatsvarene. Godkjent dokumentasjon som beskriver varens opprinnelse er:


• MTC (Mill test certificate)
• Faktura
• Følgeseddel
• Leverandørerklæring
• Produksjonsbeskrivelse

Importører står fritt til å velge hvilken av disse formene for dokumentasjon som benyttes. Importør må kunne dokumentere at varene ikke inneholder russiske innsatsmaterialer som nevnt i vedlegg XVII.

faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdfFor mer informasjon om MTC for halvfabrikata og ferdige produkter se EUs svar på spørsmål 8 og 9 i EUs consolidated FAQs

Det presiseres at dokumentasjonskravet ikke gjelder for varer som er bearbeidet i et tredjeland før 30. september 2023.