Gå til innhold

Varer fra tredjeland med krav om EUs felles innførselsdokument om helse (CHED) må deklareres ved ankomst til grensen fra 1. januar 2023

Fra 1. januar vil det være deklarasjonsplikt også for prosedyren tollager for alle varer som er underlagt veterinære eller plantesanitære restriksjoner fra land utenfor EU/EØS og Sveits, og som er underlagt plikt til å ha EUs felles innførselsdokument om helse CHED (Common Health Entry Document). Disse varene må ha godkjenning fra Mattilsynet før de kan innføres til landet. Dette er for å sikre at animalske og ikke-animalske næringsmidler og fôr mv. innføres i tråd med bestemmelsene i EØS-avtalen, og ikke sprer smitte og farlige dyre- og plantesykdommer.

Merk at det er bare varer som er underlagt plikt til å benytte EUs felles innførselsdokument om helse, CHED, som vil være omfattet av deklarasjonsplikten. Varer som kun er underlagt nasjonale regler om plantehelse omfattes ikke av dette kravet, og kan inntil videre deklareres som før. Dette er varer som for eksempel snittblomster, potteplanter eller juletrær.

Fra 1. januar innføres det også krav om at varer som ankommer under en transitteringsprosedyre direkte fra tredjeland, og som har Norge som bestemmelsessted, skal underlegges en annen tollprosedyre ved innførsel til tollområdet. For øvrig kan varene deklareres på ordinært vis og referanse til CHED-sertifikat skal oppgis i rubrikk 44 i deklarasjonen. Det vises til høring av 20. september 2022 om forslag til utfasing av direktekjøringsordningen og innføring av digital melde- og opplysningsplikt, pkt. 6.3 om varer fra tredjeland underlagt veterinære eller plantesanitære restriksjoner. Endringene er også omtalt i høring av 11. mars 2022 om forskrift til lov om inn- og utførsel av varer og forskrift til lov om tollavgift.

Kravet om deklarasjon fører til endring i prosedyrer ved innførsel, innlegg på tollager og ved utstedelse av lossetillatelse. For å unngå forsinkelser er det viktig at prosedyren følges. Prosedyren og tekniske tilpasninger står beskrevet lengre ned i dokumentet.

CHED-pliktige varer som ankommer Norge via et EØS-land eller Sveits

Vi gjør oppmerksom på at deklarasjonsplikten for prosedyren tollager for CHED-pliktige varer gjelder selv om varen sendes til Norge via et EØS-land eller Sveits. CHED-pliktige varer som ankommer Norge via et EØS-land eller Sveits skal ha fått utstedt et gyldig CHED-sertifikat før varene ankommer Norge. 

For mer informasjon om hvilke varer som er underlagt krav om CHED ved innførsel vises det til Mattilsynets nettsider. Er du i tvil om varen er omfattet av kravet til CHED, ta kontakt med Mattilsynet.

Prosedyrebeskrivelse for deklarasjon og lossetillatelse for CHED-pliktige varer fra tredjeland som skal underlegges kontroll av Mattilsynet

For å unngå forsinkelser er det viktig at prosedyren følges slik at både Mattilsynet og Tolletaten får gjennomført de kontrollene som EUs kontrollforordning pålegger oss. Den nye CHED-ekspedisjonsenheten (ekspedisjonsenhet 448001) i TVINN skal benyttes. Det er åpnet for å levere inn deklarasjonen inntil 5 dager før grensepassering/ankomst til landet.

  1. Varene må meldes inn i TRACES – CHED del 1 i henhold til fristene gitt av Mattilsynet.
  2. Deklarasjon leveres i TVINN mot ekspedisjonsenhet 448001 for prosedyren innlegg på tollager eller fri disponering, alt ettersom videre prosedyre og tilgjengelig informasjon. I rubrikk 44 skal det alltid oppgis CHED-nummer.
  3. Tollrepresentant sender epost til ched@toll.no. Tollrepresentant ber om at deklarasjonen tas til behandling. Deklarasjons-ID må oppgis i denne e-posten.
  4. Deklarasjonen blir tatt opp til manuell behandling av Tolletaten og CHED del 1 sjekkes.
  5. Melding om begrenset lossetillatelse blir returnert til importør/tollrepresentant: «Deklarasjonen er mottatt og kontrollert av Tolletaten. Forsendelsen med CHED-pliktige varer kan losses på angitt lossested for Mattilsynets grensekontrollstasjoner. Deklarasjons-ID. må fylles ut i CHED-del I rubrikk «Customs Document Reference». Tolletaten får beskjed fra Mattilsynet om resultatet av deres kontroll. Er CHED-del 2 godkjent vil deklarasjonen bli godkjent».
  6. Importør/tollrepresentant må legge deklarasjons-ID fra TVINN inn i rubrikk «Customs Document Reference» i CHED-del I i TRACES. Dette for å sikre hurtigere saksgang mellom Mattilsynet og Tolletaten.
  7. Varene må losses på det sted som er angitt av Mattilsynet. Når varene er losset kan Mattilsynet gjennomføre sin kontroll.
  8. Mattilsynet fyller inn resultatet av kontrollen og godkjenner eller avviser CHED i TRACES.
  9. Hvis Mattilsynet ikke godkjenner varen, fatter de vedtak om videre behandling som ofte er retur eller destruksjon. Deklarasjonen blir avvist i TVINN med henvising til Mattilsynets vedtak.
  10. Tolletaten mottar beskjed om kontrollresultat fra Mattilsynet. CHED blir kontrollert og hvis alt er OK blir varen frigitt i TVINN og ekspedisjons- og løpenummer blir tildelt og varen kan disponeres i henhold til valgt prosedyre.

Teknisk og praktisk oversikt for deklarasjon av varer underlagt plikt om CHED

Ny ekspedisjonsenhet

Det er opprettet en ny ekspedisjonsenhet i TVINN kalt «CHED-enheten», ekspedisjonsenhet 448001. Den muliggjør den dialogen som er nødvendig for at både Mattilsynet og Tolletaten skal få gjennomført sine kontroller parallelt. Ekspedisjonsenheten vil også kunne behandle deklarasjoner inntil 5 dager før grensepassering. Ekspedisjonsenhet 448001 gjøres tilgjengelig for de tollrepresentantene som har deklarert CHED-pliktige varer i 2022. Tilgang gis fortløpende frem mot 1. januar 2023.

Ny deklarasjonstype for tollager

Det er opprettet en ekspedisjonstype 7 for deklarasjon for innlegg på tollager. Denne ekspedisjonstypen er ikke ny, men deklaranter som nå skal starte opp og benytte denne ekspedisjonstypen må forsikre seg om at egen programvare støtter denne ekspedisjonstypen.


Les mer:
Mattilsynets sider
Har du spørsmål? Ta kontakt med post@toll.no