Gå til innhold

Bruk av Digitoll ved innførsel av varer til Norge

Digitoll er et konsept som understøtter digital informasjonsinnsending og oppfyllelse av pliktene (forhåndsvarsling, deklarering, melde- og opplysning og fremlegging) for aktørene i næringslivet. Tolletaten benytter informasjonen til risikovurdering og objektutvelgelse. Konseptet gir en mer automatisert og effektiv grensepassering.

Trykk her for å se hvordan du kommer i gang med Digitoll

Tolletaten tilbyr systemstøtte for innrapportering av informasjon for oppfylling av melde- og opplysningsplikten digitalt. Løsningen gjør at transportører kan levere og Tolletaten motta digital informasjon før transporten ankommer grensen om:

 • Tid og sted for ankomst
 • Varer som medbringes
 • Transportmiddel og
 • Fører/besetning.

Digital informasjon gir en mer effektiv grensepassering fordi all informasjon er sendt inn og behandlet i forkant. Dersom alt er i orden, trenger ikke fører ved godstransport på vei og ferge å stoppe for ekspedering på grensen. Dersom noe informasjon mangler eller enkle oppgaver må utføres (for eksempel å fjerne tollplombe eller avslutte eksport fra EU) kan fører likevel forvente en raskere ekspedering.

Fra 9. november 2022 blir det åpnet for at all informasjon for oppfylling av melde- og opplysningsplikten kan leveres digitalt for tollstedene ved Ørje og Svinesund. Løsningen vil fortløpende rulles ut på alle tollsteder på vei og ferge og deretter de øvrige transportmåtene. Dette skal skje gradvis, og næringslivet får tid til å tilpasse seg endringene.

Fra 1.januar 2023 åpnes det for digital håndtering av alle tollprosedyrer i løsningen. Det vil ikke lenger bare gjelde direktefortolling (overgang til fri disponering) og transittering, som i dagens løsning. Deklarering skjer i TVINN og eventuelt i NCTS.

Aktørene oppfordres til å koble seg på løsningen tidlig, for å innhente viktig erfaring i egen verdikjede før digital melde- og opplysningsplikt gjøres obligatorisk.

Lover og regler

Melde- og opplysningsplikten er plikten til å melde fra om at et transportmiddel er på vei til, eller har ankommet grensen, og hvilke varer som medbringes. Melde- og opplysningsplikten er en av fire plikter aktørene i næringslivet har, de andre er forhåndsvarsling, deklarering og fremlegging.

Hvorfor innføres digital melde- og opplysningsplikt?

I dag mottar Tolletaten oftest opplysninger om transportmiddel og hvilke varer som medbringes på papir. Informasjonen kommer sent, og all behandling må ofte skje fysisk på stedet.

En digital innsending før transportmiddelet ankommer grensen gjør det mulig for etaten å gjennomføre nødvendige risikovurderinger og behandlinger før transporten ankommer tollstedet. Ved godstransport på vei og ferge skal fører ved ankomst, basert på forutgående behandling, få dirigering ved grensepasseringen om det er behov for stans, eller om kjøretøyet kan kjøre direkte videre. Varer frigjøres til valgt tollprosedyre ved grensepasseringen.

For tolletaten vil en digitalisert melde- og opplysningsplikt gi betydelige gevinster i form av bedre behandlingsgrunnlag, og et mer målrettet kontrollarbeid. I tillegg gir det bedre oversikt over hvilke varer som innføres til landet når, hvor, hvordan og av hvem.

Fra januar 2025 er det obligatorisk å oppfylle melde- og opplysningsplikten digitalt.

Fordeler for næringslivet

 • Effektiv og smidig grensepassering når Tolletaten har vurdert og behandlet informasjonen før ankomst.
 • For godskjøretøy på vei og ferge trenger føreren normalt ikke å stoppe og bruke tid i ekspedisjonen ved tollstedet. Dersom det er behov for stopp, kan fører forvente en raskere behandling i ekspedisjonen
 • Varene fristilles automatisk ved grensepassering til valgt tollprosedyre
 • Varene kommer raskere frem og logistikkkostnadene blir redusert
 • Gir gode rammebetingelser for seriøse virksomheter, og er et viktig virkemiddel for å fange opp useriøse og kriminelle aktører
 • Informasjonsflyten blir heldigital og sporbar
 • Færre manuelle prosedyrer frigir tid
 • Bedre muligheter for å planlegge gjør arbeidet mer strukturert og effektivt, som fører til færre feil og mindre dobbelt- og etterarbeid.

Hvorfor avvikles ekspressfortolling?

Digitoll erstatter ekspressfortolling fra 9. november 2022. Ekspressfortolling har vært en pilot for konseptet på Ørje og Svinesund tollsteder. Den nye løsningen er permanent og skal rulles ut på alle tollsteder, og for alle transportmåter. Det blir ikke en overlapp mellom løsningene.

Hvem kan bruke digital melde og opplysning?

Digital melde- og opplysning kan på sikt brukes av alle som transporterer varer. Systemstøtte rulles ut løpende for alle transportmåter. Fra januar 2025 er hovedregelen at melde- og opplysningsplikten skal oppfylles digitalt. Det finnes noen enkelte unntak, blant annet for privatpersoner.

Når innføres systemstøtte for digital melde- og opplysning?

Fra 9. november 2022:
Frivillig digital innsending av informasjon for oppfylling av melde- og opplysningsplikten ved Svinesund og Ørje tollsteder.

Fra januar 2023:
Tjenesten blir tilgjengelig for andre tollsteder på vei og ferge. En mer konkret plan for utrullingen på disse stedene kommer senere.

1.oktober 2023:
Systemstøtte for digital innsending og behandling av melde- og opplysningsinformasjon for all flyfrakt.

30. juni 2024:
Systemstøtte for digital innsending og behandling av melde- og opplysningsinformasjon for sjø og jernbane.

Digitoll for utførsel vil innføres senere.

Hvordan kommer du i gang?

Trinn 1:
Virksomheten din må være registrert i Enhetsregisteret for å kunne bruke tjenesten digitoll, og må anskaffe et digitalt virksomhetssertifikat som utstedes av Digitaliseringsdirektoratet. Per i dag er det Buypass og Commfides som er godkjent til utsteding av virksomhetssertifikater. Dette brukes til autentisering av virksomheten overfor Tolletaten. Det er naturlig at en IT-avdeling eller systemleverandør bistår deg med dette. Oppgaven gjøres bare en gang. Les mer på Tolletatens guide for hvordan komme i gang med maskinporten.

Trinn 2: 

Her kan du både registrere om du vil være digital samhandler for ICS2 forhåndsvarsling og/eller digital samhandler for melde og opplysning. Oppgaven gjøres bare en gang.

Trinn 3: 
Innsending av digital melde og opplysning baserer seg på en maskin til maskin integrasjon (API). Virksomheten tar dette i bruk, og teknisk informasjon finner du her. Det er det naturlig at IT avdeling/systemleverandør bistår deg med denne prosessen.

Trinn 4: 
Teste grensesnitt og tilpasse interne rutiner, slik at virksomheten er i stand til å levere informasjonen før transporten ankommer grensen.

Trinn 5: 
Send inn data. Det er kun mulig med innsending via et maskinelt grensesnitt (API), ikke med manuell webløsning. Gå videre til teknisk informasjon for hvordan du sender inn informasjonen.

Trinn 6: 
Meld feil og spørsmål og motta varsler og info ved nedetid og endringer i grensesnitt til Tolletatens kontaktsenter.

Hva er API?

API står for Application Program Interface og betyr et maskinelt grensesnitt for å sende informasjon mellom to datasystemer. Et API gjør at to IT-systemer eller dataprogrammer kan utveksle strukturert informasjon og samhandle med hverandre. Dette gjør at man ikke manuelt må taste inn informasjon i et system når denne informasjonen allerede finnes i andre systemer.

Gjennom dette grensesnittet kan utenforstående programmer gjøre endringer, kjøre prosesser og behandle data i et annet program. Tolletaten tilbyr et API som muliggjør automatisk overføring av data fra virksomhetens eget fagsystem direkte til Tolletatens. API forenkler virksomhetens kontakt med Tolletaten. Fordelen ved å benytte API er:

 • virksomheter kan redusere antall manuelle steg og operasjoner opp mot Tolletaten
 • virksomheter kan helautomatisere innsending og forvaltning av informasjon om varer og forsendelser.
 • virksomheter kan legge inn informasjon i mange små bolker eller sende inn alt som en stor bolk og deretter sende inn til Tolletaten.

Slik oppretter du API-integrasjonen

Hva sender du inn?

En melding for hver transport og en melding for hver forsendelse. Meldingen om transport skal inneholde nøkler til forsendelsene. Forsendelsene knyttes til transporten med de samme nøklene. Meldingene kan sendes inn av ulike aktører i vilkårlig rekkefølge.

Når skal informasjonen sendes inn?

Digital informasjon for oppfylling av melde- og opplysningsplikten må leveres senest ved grensepasseringen.

Det er Tolletatens interesse å få digital informasjon om varene og transporten tidligst mulig. Tolletaten kan behandle deklarasjoner inntil fem dager før grensepassering. En innlevering i god tid før grensepassering gir Tolletaten en mulighet til å vurdere opplysningene, slik at de kan ferdigbehandles og gi en effektiv grensepassering.

Til føreren som ankommer Svinesund og Ørje tollsted

Det som er nytt når du ankommer Ørje og Svinesund tollsted er at bommen er borte fra 9. november 2022. Dersom du får rødt lys, skal du melde deg i ekspedisjonen, trekke en «digitoll» kølapp og identifisere deg med bilens registreringsnummer i stedet for MNR- nummer (Master reference number).

Du må som fører henvende deg i ekspedisjonen:

 • Dersom fører får rødt lys.
 • Dersom du blir dirigert til manuell behandling av en tjenestemann.
 • Dersom det er behov for å korrigere uriktige opplysninger.
 • Dersom fører eller passasjer har med seg private varer som skal deklareres

Dette skjer når du bruker digital melde- og opplysning

Etter at informasjonen er innsendt, blir den behandlet og risikovurdert av Tolletaten før transporten ankommer grensen. Hver transport gis en intern status som kun er synlig for tolleren.

 • Når kjøretøyet ankommer tollstedet, blir kjøretøyets skilter lest av ANPR-kamera. Kameraene registrerer kjøretøyets registreringsnummer og tidspunktet for ankomst.
 • Følg skiltene som er merket «Digitoll» (nye skilt er på plass 9. november).
 • Trafikklys gir signal til sjåføren om han kan kjøre videre eller om han må stoppe.
 • Ved grønt lys kan føreren kjøre videre gjennom tollstedet uten å stoppe.
 • Ved rødt lys må føreren stoppe kjøretøyet i rød sone og henvende seg i ekspedisjonen.
 • Når kjøretøyet kjører ut av tollområdet, blir kjøretøyets skilter lest av ANPR-kameraet på nytt. Tidspunkt for utpassering blir registrert og varene frigjøres automatisk for den tollprosedyren de er deklarert for.

Til fører: Slik kjører du på tollstedet på Ørje

 

Grønt lys: kjøre gjennom tollstedet uten stopp.  Rødt lys: parkere i rød sone og gå inn i ekspedisjon.

Til fører: Slik kjører du på tollstedet på Svinesund

Illustrasjon under viser hvordan sjåfør skal kjøre ved rødt/grønt lys i på Svinesund.

Personvern i Tolletaten