Gå til innhold

Ny vareførselslov og tollavgiftslov

Lov om inn- og utførsel av varer (vareførselsloven) og lov om tollavgift (tollavgiftsloven) ble vedtatt av Stortinget 8. mars 2022 og trådte i kraft fra 1. januar 2023. De to lovene erstattet dagens lov om toll- og vareførsel (tolloven).

Høring 4

Tolletaten fremmer forslag til enkelte endringer i vareførselsforskriften. Forslagene er en oppfølging av tidligere endringsforslag knyttet til implementering av Digitoll. Alle som ønsker det, kan sende inn uttalelse. Høringsfristen er 30. april 2024.
Les mer om høring 4

Høring 3

Denne høringen er en oppfølging av tidligere høringer (del 1 og 2) som gjelder innføring av Digitoll. Her fremmer Tolletaten forslag om endringer i vareførselsforskriften om fastsettelse av opplysningskrav ved digital oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten. 

Les mer om de fastsatte endringer

Se her for mer informasjon om forslag om endringer i vareførselsforskriften om opplysningskrav i digital melde- og opplysningsplikt for transport med fartøy, luftfartøy og tog

Høring 2

Tolletaten har sendt på høring forslag om endringer i vareførselsforskriften. Forslagene innebærer utfasing av direktekjøringsordningen og innføring av digital melde- og opplysningsplikt (del 2). Forslagene er en oppfølging av forslag i høringsnotat datert 20. september 2022 (del 1).

I høringen foreslås det at:

  • dagens direktekjøringsordning avvikles samtidig med at det innføres hovedregel om digital oppfyllelse av melde- og opplysningsplikten
  • i forbindelse med dette avvikles også det midlertidige deklarasjonsunntaket for prosedyren tollager
  • disse tre endringene foreslås med virkning fra 1. april 2025.

Videre foreslås nærmere krav til opplysningselementene for prosedyren tollager og for melde- og opplysningsplikten. Merk at opplysningselementene er endret i forhold til det som ble foreslått i høringen 20. september 2022.

Her kan du lese hele høringen. 


 
Vareførselsloven regulerer plikter ved inn- og utførsel av varer, tollprosedyrer, innhenting av opplysninger om og kontroll med den grensekryssende vareførselen. Tollavgiftsloven regulerer blant annet pliktene om beregning og fastsetting av tollavgift, samt forvaltningsreglene for fastsetting av avgiften.

Forslag til forskrifter ble sendt på offentlig høring 11. mars 2022. Høringene ble avsluttet 1. november 2022. Forskriftene trådte i kraft 1. januar 2023. Du kan lese alle høringssvarene her

Oversikt over alle plikter

Inn- og utførsel av varer til tollområdet utløser ulike plikter. For å gjøre det lettere å forstå sammenhengen mellom pliktene er de beskrevet under.

Forhåndsvarsel av varer

Plikten gjelder varer som innføres fra land utenfor EUs tollsikkerhetsområde, som Norge gjennom EØS-avtalen er en del av. Plikten innebærer at det skal gis melding både før lasting i utlandet og før transportmiddelet ankommer sikkerhetsområdet. Plikten skal blant annet sikre at farlige varer (eksplosiver mv.) ikke lastes om bord i fly eller andre transportmidler før avgang til sikkerhetsområdet. Videre skal den sikre at varer som kan utgjøre en fare for miljø, folkehelse eller forbrukere blir risikovurdert og kontrollert før innførsel til sikkerhetsområdet. Forhåndsvarsling omfatter flyfrakt, sjø-, vei- og togtransport.

Deklarasjonsplikt; plikt til tollbehandling og levering av deklarasjon

For alle varer som innføres til tollområdet oppstår en plikt til tollbehandling. Tollbehandling vil si at varene underlegges en tollprosedyre, gjenutføres eller avstås til tollmyndighetene. Dette gjøres som hovedregel ved at det leveres en deklarasjon for den valgte prosedyren. De ulike prosedyrene bestemmer hvordan det kan disponeres over varene. Det er kun prosedyren overgang til fri disponering som kan gi full disposisjonsrett over en vare.

Melde- og opplysningsplikt om ankomst til bestemmelsessted i tollområdet

Plikten er todelt ved at den både regulerer at det skal gis melding om transportmiddelets ankomst (meldeplikten) og at det skal gis opplysninger om transportmiddelet, besetningen og varer som bringes med som last (opplysningsplikten). Formålet med plikten er å gi tollmyndighetene opplysninger om hvilke transportmidler som ankommer tollområdet og hvilke varer de medbringer.

Fremleggelse av varer for kontroll

Plikt til fysisk å fremlegge varene som medbringes for kontroll. Plikten innebærer ikke at alle varer fysisk skal fremlegges, men varene må gjøres fysisk tilgjengelige for kontroll. Fremleggelsesplikten oppfylles ved at fører av transportmiddelet melder seg for tollmyndighetene og opplyser om hvilke varer han medbringer. Plikten er en grunnpilar for tollmyndighetenes virksomhet og sikrer reell kontroll av hvilke varer som innføres til tollområdet.

Plikter Forhåndsvarsel Deklarasjonsplikt Melde- og opplysningsplikt Fremleggelsesplikt
Hva Melding om varer fra land utenfor EUs sikkerhetsområde Melding om at en vare skal underlegges en bestemt tollprosedyre Melding om ankomst til tollområdet Plikt til å legge frem varene for kontroll
Formål

Oppfylle forplikter i EØS-avtalen: 

  • Flysikkerhet
  • Miljø
  • Folkehelse
  • Forbrukersikkerhet

Verdi- og avgiftsfastsetting

Kontroll av tillatelser

Grunnlag for utplukk til kontroll

Handelsstatistikk

Sørge for at Tolletaten har oversikt over hvilke varer som innføres til landet

Risikovurdering

Kontroll av informasjon

Grunnlag for utplukk til kontroll

Muliggjør fysisk kontroll av varene på transportmiddel
Inneholder opplysninger om Varer og transportmiddel Detaljerte vareopplysninger

Transportmiddel

Fører/besetning

Varer

Tid/sted for grensepassering

Varer
Oppfylles av Transportør (tollrepresentant) Deklarasjonspliktig (tollrepresentant)

Fører av transportmiddel (tollrepresentant)

Fører av transportmiddel
System

ICS2

NCTS

TVINN

NCTS

Nytt melde- og opplysningssystem

Grensepasseringsløsning